You are currently viewing Cikk: A Smylist® arcanalízis, arcelemzés

Cikk: A Smylist® arcanalízis, arcelemzés

A cikk az Esztétikai Magazin 2011-es számában jelent meg, de ma is aktuális!

A mosoly tervezésekor és megalkotásakor a legnagyobb kihívást – sok esetben nem kis fejtörést – a fogak formájának, alakjának, egymáshoz viszonyított pozíciójának, dőlésének, éli karakterének, valamint az incizális ív pontos kialakításának meghatározása jelenti. Esztétikai problémát okozhat a nem megfelelő, azaz az archoz, az arc egyes elemeihez vagy éppen a személyiséghez nem illő fogtechnikai, fogászati munka. Az esetek többségében a wax up-mock up modellek, ideiglenes koronák vagy legrosszabb esetben a végleges fogak átadásakor derül fény a diszharmóniára. Sokszor a készülő munka karakterjegyei a fogorvos, a fogtechnikus és a páciens emóción, ráérzésen alapuló instrukciói alapján alakulnak ki, figyelmen kívül hagyva számtalan momentumot.

Feltehető a kérdés: milyen szempontok vezéreljék az individualizált tervezést, kivitelezést? Hogyan harmonizálható tudatosan a mosoly az adott arccal, a személyiséggel? Hogyan tervezhető tudatosan, reprodukálhatóan a kész munka? Mi okozhatja a diszharmóniát a kész esztétikai munka és a páciens személyisége, arckaraktere között? Az esztétikai, illetve a fogazatot, fogívet érintő bármely beavatkozás esetén ajánlott a fogművek szabályok szerinti tervezése és kivitelezése.

A mosolytervezés jól ismert általános szabályai mellett a Smylist® mosolytervezés segítséget nyújt az individualizált mosoly megalkotásában. Míg a mosolytervezés általános szabályai a fogak, a felső-alsó fogív helyes pozíciójának meghatározásában adnak biztos alapokat a tervezéshez, addig a Smylist® mosolytervezés az arckaraktert, arcberendezést tudatosan vizsgálva, szabályok szerint harmonizálja a mosoly egészét. Segítséget ad az egyes fogformák, az incizális karakterisztika, a fogpozíció, az incizális ívrendszer és a fogak dőlésének helyes megítélésben, kiválasztásában, azaz a munka esztétikai karakterizálásában.

A Smylist®-mosolytervezés rövid áttekintése: a Smylist®-mosolytervezés lehetővé teszi a személyiséghez, arckarakterhez, arcfelépítéshez leginkább illő, harmonikus mosoly reprodukálható tervezését és szimulálását tervezőszoftver (Smylist® Professional mosolytervező szoftver) segítségével. A Smylist® arcanalízis, arcelemzés segítségével az arc egyedi szerkezete, az arcot felépítő egyes anatómiai elemek és a mosoly egésze, valamint a mosolyt felépítő sajátos fogkarakterek, -pozíciók között harmónia teremthető. A tervezés tudatos, szabályok szerint zajló folyamat. A szabályok szerint történő tervezéssel az eddig ráérzés, illetve emóció alapján készült esztétikai, rehabilitációs munkák karaktere, típusa egyértelműen meghatározható. A mosolytervezés szabályait szem előtt tartva, a Smylist® mosolytervezés menetét követve eredeti fogak hiányában vagy esztétikailag kedvezőtlen hatást nyújtó fogpótlás cseréje esetén is harmonikus, az arc egészéhez illő mosoly alakítható ki. A páciens egyéniségéhez leginkább illő mosoly így stylist módjára, teljesen individualizáltan, meghatározott szabályok szerint tervezhető, és az eredmény várható hatásáról már a beavatkozás megkezdése előtt átfogó kép nyerhető. A tervezett formavilág a Smylist® Professional szoftverrel szimulálható, arcra gyakorolt hatása megvizsgálható.

A Smylist® arcanalízis alapgondolata

Minden arc a maga módján tökéletes, egyedi. Az arc szépségét az arcot alkotó részletek, anatómiai képletek összhangja, harmóniája adja. Célunk az arcban rejlő szépség megtalálása, annak felerősítése, az arc és a fogak közötti harmónia megteremtése. A mosolytervezés, illetve bármely fogászati beavatkozás tervezése esetén az általános arc-, valamint lágyrészanalízis elengedhetetlen feltétele a kedvező esztétikai eredmény elérésének. Az így tervezett munka mind az arc egészéhez, mind a lágyrészek lefutásához mérten pozícióhelyes lesz, azonban nem vizsgálja az arc egyes képletei, a mosoly makro- és mikroelemei közötti összefüggéseket, a fogformákat, éli karaktereket, az ívrendszerek hatását.

A Smylist® arcanalízis az arc anatómiai képleteit, az egyes képletek lefutását, valamint a mosolyt alkotó részegységeket (fogak, ívek, pozíció) geometriai elemként értékeli, így a formarendszerek között teremt tudatosan, szabályok szerint harmóniát.

A Smylist® arcanalízis célja

A Smylist® arcanalízis célja speciális technikával (geometriai analogizálás) geometriailag értelmezni az arcot és az arcot alkotó anatómiai képleteket, ennek segítségével harmonikus kapcsolatot létesíteni az arc, az arcot alkotó elemek, valamint a mosoly egységei között (paralel felerősítés szabálya). Az Smylist® arcanalízissel biztosítható az archoz, az arc elemeihez harmonikusan illeszkedő mosolytípus, fogforma, fogkarakter kialakítása, megtervezése, vagyis a már pozícióhelyes fogív karakterizálása.

A Smylist® arcanalízis technikái

A Smylist® arcanalízishez speciális technikák alkalmazhatók (Smylist® technikák). A geometriai analogizálás technikájának segítségével az arc, az arcot felépítő anatómiai képletek, valamint a fogformák, a mosolyt alkotó ívek, formarendszerek geometriai formákkal leírhatóvá, illetve összehasonlítható válnak. Ez adja az alapot a két geometriai elemrendszer (az arc és a mosoly) közötti harmónia tudatos kialakításához. A harmónia megteremtését a paralel felerősítés technikája teszi lehetővé. A tervezés során alkalmazott paralel felerősítés szabálya kimondja, hogy a mosolyt felépítő geometriai formák, a mosolyban található ívek, vonalak és lefutások az arcon látható azonos geometriai elemeket, íveket, lefutásokat paralelitásuk, hasonlóságuk miatt felerősíthetik, harmonizálhatnak velük, vagy éppen lágyíthatják azokat. Az analízis során kiemelt figyelem fordítandó az egyes képletek maszkulin, illetve feminin (másodlagos szexuálkarakterjegyek) voltára. A paralel felerősítés szabálya szerint így a férfias vagy nőies hatások is felerősíthetők az arcon (ennek szisztematikus tárgyalására jelen cikk nem tér ki*).

A Smylist® arcanalízis menete

Ahhoz, hogy a tervezés gyors, szisztematikus, egyszersmind átgondolt legyen, érdemes strukturáltan gondolkodni és a tervezés menetét mindig azonos lépések szerint végezni. A tervezés során érdemes a nagyobb egységekből kiindulva a kisebb részegységek felé haladni. A Smylist® tervezés során az arc egészének megfigyelését az arcot felépítő anatómiai képletek elemzése, majd a fogak, fogív, mosoly vizsgálata követi.

A megfigyelésekből szabályokhoz igazodva alakítható ki a harmonikus eredmény a következőképpen: 1. Az arc geometriai formájának meghatározása.

2. A másodlagos szexuál-karakterjegyek tudatos megfigyelése, feljegyzése, ezzel egyidejűleg a domináns, karakteres elemek meghatározása az arcon.

3. Geometriai analogizálás az arcon, az arc anatómiai képletein, illetve a mosolyt alkotó egységeken.

4. Harmonizáció az arc és a mosoly geometriai elemei között (a paralel felerősítés szabályának alkalmazása).

1. Az arc geometriai formájának meghatározása

Az arcformát a hajas fejbőr, az orca oldalsó kontúrja, az állkapocsszöglet, valamint az állcsúcs által határolt terület határozza meg.

Geometriai formákkal leírva az arcforma lehet:

1. ovális,

2. kör,

3. négyszög (téglalap),

4. négyzet,

5. trapéz és

6. fordított háromszög (szív).

A geometriai forma meghatározása nagy jelentőséggel bír a nagymetszők alakjának megválasztása szempontjából. Az egyes geometriai formák (arcforma) oldalfalainak ívét, dőlését, oldalainak arányát a Smylist® tervezés szerint a fogformáknak, a fogak szélesség-hossz arányának, a premoláris, moláris fogak dőlésének megválasztásakor, valamint az incizális ív meghatározásakor kell figyelembe venni.

2. A másodlagos szexuál-karakterjegyek tudatos megfigyelése, feljegyzése, ezzel egyidejűleg a domináns, karakteres elemek meghatározása az arcon

 Az arc legfontosabb karakterjegyeit a nemi érés során a tesztoszteron, valamint ösztrogén hormonok alakítják ki, egyedivé, egyéni karakterűvé téve az arcot. A férfias és nőies nemi jellegek az arc anatómiai képleteit tekintve jól elkülönülnek. Egyes képletek jelentős férfias vagy nőies princípiumra jellemző karakterjegyeket hordozhatnak, meghatározva ezzel az arc egészét (az egyes képletek szisztematikus, az adott nemre jellemző karakterjegyeit, ezek variációit cikkünk nem tárgyalja*). A Smylist® arcelemzés egyik fontos momentuma az arc képleteinek nemi jelleg szerinti besorolása a hajas fejbőr lefutásától az állcsúcsig.

Az elemzést, megfigyelést érdemes a következő felsorolás alapján követni:

1. a hajas fejbőr kontúrja,

2. a homlok szélessége, magassága,

3. a szemöldök vastagsága, lefutása,

4. a szemek állása, tágassága,

5. az orrnyereg szélessége, lefutása,

6. a járomcsont szélessége, csontos vagy párnázott volta,

7. a felső és az alsó ajak lefutása, vastagsága,

 8. az állkapocsszöglet,

9. az állcsúcs alakja, oldalfalainak íve.

Az arc képletei közé tartoznak még a lágyrészek-izmok alkotta redők is, úgymint:

1 . a homlokráncok,

2. a szemzug,

3. szem alatti régió ráncai,

4. a nazolabiális redő,

5. a szájzugból induló redők,

6. a mentális redő,

7. az orca redői.

Ezeknek a képleteknek (redőknek, ráncoknak) a megfigyelése szintén része kell, hogy legyen a vizsgálatnak. A képleteket vonalakkal, ívekkel helyettesítjük. Értékelésükkor lefutásukat (horizontális, vertikális, átlósan lefelé vagy felfelé tartó), valamint görbültségüket (enyhén, erőteljesen lefelé vagy felfelé ívelő) vesszük figyelembe.

Az egyes képletek pubertáskorban kialakuló nemi jellegzetességei a női és férfiarcon különbözőek. Például a homlok a férfiaknál kifejezettebb, erőteljesebb, a szemöldök vastagabb, az orralap szélesebb, a járomcsont dominánsabb, a masseter izom kifejezettebb, az állkapocs íve erőteljesebb, az alapja szélesebb, enyhe progéniát is mutathat. Nőknél ezek a másodlagos szexuálkarakterjegyek nem jelentkeznek ilyen mértékben. Egy-egy képlet mindkét nemnél lehet az ellenkező princípiumra jellemző karakterisztikájú. A vizsgálat során fontos megállapítani, hogy az egyes képletek – függetlenül a páciens nemétől – férfias vagy nőies karakterjegyeket hordoznak-e, illetve az arc domináns elemeinek számítanak-e.

(Zárójelben megemlítendő, hogy az arc képletei, azok dominanciája, valamint az arc egésze személyiségjegyeinket hordozza, az arc az egyéniséget tükrözi, így a Smylist® tervezéssel lehetőség van a személyiségtipológián alapuló mosolytervezésre is. Ennek kifejtését jelen cikk nem tárgyalja.*)

3. Geometriai analogizálás az arcon, az arc anatómiai képletein és a mosolyt alkotó egységeken

3.1. Geometriai analogizálás az arcon, az arc anatómiai képletein.

(Az arc anatómiai képleteinek leírása geometriai formarendszerrel.) Ahhoz, hogy a mosoly az adott archoz harmonikusan illeszkedjen, illetve a tervezés tudatossá, reprodukálhatóvá, szabályokat követővé váljék, egy egyszerű technikát, a geometriai analogizálás technikáját (Smylist® technikák) javasolt alkalmazni. A technika segítségével az arc előbb említett anatómiai képletei leírhatók geometriai formákkal, vonalakkal, ívekkel. Egy-egy anatómiai képlet határainak – a páciensről készült fényképen vagy gondolatban történő – körberajzolásával geometriai formákat kapunk.

Például a hajas fejbőr lehet horizontális lefutású,vagyis egyenes, lefelé ívelő, enyhén vagy erőteljesen felfelé ívelő, pillangó alakú; a homlok téglalap, trapéz vagy ovális formájú; az állcsúcs kontúrja egyenes, lecsapott, enyhén vagy erőteljesen ívelt, formája kör alakú; az orca kerekded; az orr trapéz alakú, az orrhát téglalap alakú; az orrcsúcs esetleg ovális stb. (Az egyes képletek lehetséges geometriai formájának szisztematikus felsorolására, taglalására, annak jelentőségére a cikk nem tér ki.*)

3.2. Geometriai analogizálás a mosolyon

(A mosolyt alkotó elemek leírása geometriai formákkal.)

A harmonizálás folyamatát segíti a mosolyt, a fogívet alkotó elemek vizsgálata, a geometriai formák, kontúrok, görbék és vonalak felrajzolása. A fogívet alkotó elemek a következők: a nagymetszők, a kismetszők, a fogak egymáshoz viszonyított pozíciója alkotta éli kontúrrendszer, az oldalzóna fogainak dőlése front irányból vizsgálva, az incizális ív stb.

(Az egyes képletek lehetséges geometriai formációjának szisztematikus felsorolására, taglalására, illetve jelentőségére a cikk nem tér ki.*)

A mosolyról, fogazatról készült fotón az adott képletek határainak, lefutási irányának berajzolásával geometriai formák tűnnek elő. Ezeket a formákat, íveket, irányokat vesszük figyelembe a tervezés harmonizációs lépésénél.

4. Harmonizáció az arc és a mosoly geometriai elemei között

A paralel felerősítés szabályának alkalmazásával az anatómiai képleteket, illetve a mosolyban szerepet kapó elemeket geometriai formaként értelmezve lehetőség van a geometriai elemek közötti harmónia megteremtésére. A tervezés harmonizációs lépésének alapjául szolgál az a tény, hogy a szem az azonos formák között megfelelést, harmóniát lát.

Például a harmonikus trapéz alakú nagymetsző fogak ugyanazon formarendszert és arányt képesek felerősíteni az arcon, így trapéz alakú nagymetszők alkalmazása kiemelheti a trapéz alakú orrot, a nazolabiális redők alkotta trapéz alakú formarendszert, de felerősítheti a trapéz alakú arcformát is.

A Smylist® arcanalízis alapján történő tervezés és megvalósítás alaptézisei

1. Az esztétikailag helyesen kialakított mosoly hozzájárul az arc harmonikus szépségének megteremtéséhez. A szépség és az esztétika maga a harmónia. A harmónia megteremtése a geometrikus gondolkodásban rejlik. Mivel a geometriai rendszerek közötti harmónia egyszerűen kialakítható, a szépség minden arcon megteremthető.

2. A szem az arcon lévő azonos geometria formákat, íveket (az arc anatómiai képletei és a mosoly egyes elemei) összetartozónak látja, így harmóniát érzékel. Diszharmóniát okoz a fogak tervezésekor, ha olyan formarendszert választunk, amelynek geometriai formái az arcon nem találhatók meg. Diszharmonikusnak mondhatók az antiparalel formarendszerek is, például mosolygáskor lefelé görbülő felső ajak esetén felfelé ívelő incizális ív tervezése.

3. Az anatómiai képletek és a mosolyt alkotó elemek geometriai leképezés után válnak összehasonlíthatóvá.

4. A mosolyt alkotó adott geometriai elem hatása az arcon lehet harmóniateremtő, felerősítő vagy lágyító. A mosolyban az adott arcelem geometriai formájához képest túlkonturált elem kialakításával felerősítő hatás érhető el. Az adott arcelem formájával, arányaival megegyező elem alkalmazása a mosolyban harmóniát teremt, az adott arcelemhez képest gracilisabb formarendszer lágyító hatással bír (az adott elemek hatására, annak szisztematikus leírására jelen cikk nem tér ki*). Így a mosollyal az arc virtuális összhatása befolyásolható, végső soron karakteresebbé vagy lágyabbá tehető.

Mikor kell harmóniateremtő, felerősítő és lágyító hatást alkalmazni?

1. Harmóniateremtés. Az arcon jelen lévő karakteresen domináns anatómiai képlet esetén (például túl nagy, túlkonturált orr) vagy harmonikusan szép, karakteres elem esetén harmóniateremtésre kell törekedni.

2. Lágyító hatást érdemes alkalmazni túlságosan domináns, esetleg előnytelen arcképletek esetén. Így, ha az arcon egy anatómiai képlet (geometriai elem) túl domináns, például nagy, trapéz alakú orr, ugyanakkor kevéssé konturált, akkor trapéz alakú nagymetszőket alkalmazva a szemlélő nem látja felerősítve az adott formát, viszont az egyező vagy hasonló geometriai forma miatt harmóniát érzékel. Az említett esetet nézve az orr virtuálisan ugyan, de kisebb lesz.

3. Felerősítő hatásra lehet törekedni harmonikusan szép anatómiai képletek esetén, illetve, ha a cél az arc karakterének kiemelése férfiasan karakteres vagy nőiesen lágy elemek felerősítésével. Mikor alkalmazható a Smylist® arcanalízis?

A Smylist® arcanalízist érdemes minden esztétikai, rehabilitációs eset és fogszabályozás tervezésénél alkalmazni. A fogászati munkák során két alapvető helyzettel állunk szemben:

1. A páciens ép vagy enyhén hiányos fogsorral rendelkezik. Ebben az esetben megvizsgáljuk, hogy az adott fogak, ívek, dőlések az arcon mely elemekkel harmonizálnak (geometriai megfeleltetés), melyeket erősítik fel. Megállapítjuk, hogy ez a hatás az arc, a páciens számára előnyös-e, vagy sem, majd az ismertetett szabályszerűségeket felhasználva korrigáljuk, harmonizáljuk a formákat.

2. A páciens fogatlan, vagy helytelen esztétikai megfontolások alapján készült fogművet visel: ebben az esetben a mosolyt alkotó elemek a harmonizáció és a paralel felerősítés szabályát követve geometriai elemként visszafejthetők (e folyamat szisztematikus leírására jelen cikk nem tér ki*).

Összegezve: a Smylist® arcanalízis egyszerűen, átlátható rendszerben ad segítséget az arcot és a mosolyt alkotó egységek vizsgálatára, lehetőséget biztosítva a két egységrendszer közti harmónia tudatos megteremtésére.

Fontos megemlíteni, hogy az adott technikával a személyiséghez, illetve az adott anatómiai karakterhez illő esztétikai eredmény érhető el.

A tervezett formavilág gyors vizualizálására és elemzésére a Smylist® mosolytervező szoftver ad lehetőséget.

Dr. Csillag Mária * További információgyűjtés fogorvosoknak a Smylist® tanfolyamokon

Kérjen időpontot, Mária doktornő szeretettel várja konzultációra:

Hívjon fel egy kattintással:

+36 30 394 4010