You are currently viewing Cikk: A Smylist®-mosolytervezés

Cikk: A Smylist®-mosolytervezés

A Smylist®-mosolytervezés a smile design új ága, melynek elméletét (Smylist®-elméletek), teljes koncepcióját, valamint gyakorlati alkalmazását
(Smylist® Professional szoftver) a szerző – a tapasztalatai alapján – dolgozta ki.
A Smylist®-mosolytervezés lehetővé teszi a személyiséghez, arckarakterhez leginkább illő, harmonikus mosoly reprodukálható tervezését és szimulálását tervezőszoftver segítségével. A páciens egyéniségéhez leginkább illő mosolyt stylist módjára, teljesen individualizáltan, meghatározott szabályok szerint megtervezhetjük, így az eredmény várható hatásáról már a beavatkozás megkezdése előtt átfogó képet nyerhetünk. A szabályok szerint történő tervezéssel az eddig ráérzés, emóció alapján készült esztétikai, rehabilitációs munkák karaktere, mosolytípusa egyértelműen meghatározható.
Eredeti fogak hiányában vagy esztétikailag kedvezőtlen hatást nyújtó fogpótlás cseréje esetén a mosolytervezés szabályait szem előtt tartva és a Smylist®-mosolytervezés menetét követve harmonikus mosoly alakítható ki.

A tervezés vezérfonala

A Smylist®-mosolytervezés követi és kiegészíti a tervezés eddigi menetét. A konzultáció – diagnosztika – fotódiagnosztika – tanulmányi lenyomat – wax up, mock up modellkészítés – gnathológia – előkészítés – nyerspróba/próba – készmunka folyamatát a hiányzó láncszemet pótolva az arckarakter-elemzéssel, valamint a munka arcon történő szimulációjával egészíti ki. Lehetővé teszi, hogy a legtöbb fogkarakter-kombináció a páciensről készült arcfotón szoftver segítségével szimulálható legyen, így a beavatkozás előtt értékelni lehessen a hatását. A különböző mosolytípusok, fogkarakterek stb. tudatos alkalmazásában a Smylist®-elméletek nyújtanak segítséget.

A Smylist®-mosolytervezésről

• A Smylist®-mosolytervezés minden esztétikai vagy rehabilitációs fogászati beavatkozás esetén hasznosan kiegészíti a tervezés folyamatát.
• Bármely fogtechnikai munka, esztétikai beavatkozás (és fogszabályozás is) tudatos, reprodukálható, szimulálható és individualizált tervezésével végeredményként a páciens eredeti, ún. genetikai mosolyának rekonstruálását vagy annak harmonizálását tartja szem előtt, a szabályokat követve.
• Egyértelműen és egyszerűen leírhatóvá teszi a mosolyt, ezzel a fogtechnikus-fogorvos, fogorvospáciens közti információáramlást pontosítja.
• A mosoly egészét adó mosolytípus, fogalakok, fogkarakterek, incizális ívlefutás a Smylist®-elméletek szerinti, tudatos kiválasztásával segít a fehéresztétika megalkotásában.
• A fehéresztétika páciens arcára gyakorolt hatását szoftver segítségével szimulálhatóvá teszi.
• Mind fogorvos, mind a páciens számára a kezelés megkezdése előtt átfogó képet ad a mosoly különböző makro- és mikrokaraktereinek hatásáról, egyszerűen tanulmányozhatóvá teszi őket.

A Smylist®-elméletek

Az arckarakterrel, személyiséggel harmonizáló mosoly tudatos megalkotásához a mosolytervezés (archarmóniai, mosolyharmóniai, fogharmóniai, ínyharmóniai) általános szabályainak ismerete és követése szükséges. A szabályszerűségek alkalmazása mellett a Smylist®- elméletek segítséget nyújtanak a mosoly egészének, illetve a mosolyt felépítő mikrokaraktereknek a megismerésében, tudatos alkalmazásában, az arckarakterrel harmonizáló mosoly tudatos kiválasztásában.

I. Smylist®-mosolytípusok

A mosoly karakterének egyszerű leírásához, illetve felismeréséhez nyújt segítséget a mosolytípusok csoportosítása. A nagymetszők, kismetszők, szemfogak, valamint a premolárismoláris blokk egymáshoz viszonyított vertikális helyzete alapján 4 alapmosolytípus különíthető el. Az egyes mosolytípusok egyenes, enyhén ívelt, erőteljesen ívelt és lefelé görbülő incizális ív esetén is megfigyelhetők, illetve értelmezhetők.

  1. Smylist® I. típusú (szofisztikált hatású) mosoly. A nagymetszők, kismetszők éli részei, a szemfogak, premoláris-moláris blokk csücskei alkotta ívet (incizális ív) minden fogcsoport eléri, annál nem rövidebb, nem hosszabb egyik sem (1. ábra).
  2. Smylist® II. típusú (szexi hatású) mosoly. A nagymetsző és a kismetsző között lépcső figyelhető meg (staircase effect). Az előbb említett ívet a kismetsző nem éri el, attól 1–1,5 mm-re apikálisan helyezkedik el (2. ábra).
  3. Smylist® III. típusú (sportos hatású) mosoly. A nagymetsző és a kismetsző között lépcső figyelhető meg. Az előbb említett ívet a nagymetszők, kismetszők fogcsoportja nem éri el. Attól 0,5–1 mm-re apikálisan helyezkedik el, a staircase effectet megtartva (3. ábra).
  4. Smylist® IV. típusú (sassy hatású) mosoly. Erre a mosolyra a diasztéma jellemző. A diasztéma a nagymetszők között vagy az összes fog között megtalálható. A mosoly – a fogak vertikális állását tekintve – lehet Smylist® I–III. típusú mosoly (4. ábra).

II. A mosolytipizálás elmélete

A mosoly tervezéséhez hozzátartozik a mosolytípus, valamint a mosolyt felépítő egyes karakterelemek tudatos alkalmazása, leírása. A mosoly típusának meghatározása után szükségszerű az egyes fogalakok, éli részek stb. pontos meghatározása. A fogívről közölt hiánytalan információ a fogtechnikai munkák elkészítéséhez, a beteggel történő kommunikációhoz és a tudatos fogorvosi munkához egyaránt elengedhetetlen feltétel. A mosolytipizálás elmélete szerint a nagymetsző, kismetsző, szemfog alakjának meghatározása után a nagymetsző, kismetsző éli részeinek karaktermeghatározása következik, majd az incizális íveltség, a látható fogak száma, a fogak dőlése a rágózónában. A mosoly teljes tipizálásához hozzátartozik a rózsaszín esztétikára, azaz a fogínyre vonatkozó leírás is, amelybe beletartozik a szimmetriára, ínyvonalra vonatkozó adatok közlése. Az így kapott információk rögzítését táblázat segíti (5. ábra). A táblázatséma segítségével a mosolytípusok ismeretében minden fogazat egyszerűen leírható, emlékezetből felidézhető, a fogtechnikai munkára vonatkozó instrukció világosan közölhető.

III. Az arckarakter-elmélet

Az arckarakter-elmélet kimondja, hogy az arc karakterét, egyediségét az arcon található domináns képletek, formák adják. Karakteres, domináns elemnek nevezhetők azok a képletek, melyek az archarmónia arányait nem követve, túlkonturáltan uralják az arc egészét (például egy erőteljes orralap, orrcimpa, egy kifejezett szemgödör (6. a ábra), egy határozott lefutású szemöldök (6. b ábra). Domináns képletnek tekinthetők azok az elemek is, melyek szép íveltségükkel hívják fel a figyelmet (például egy kifejezetten finom ívű orrhát, egy szép orralap, egy ívelt szemöldök vagy egy szép állású szempár (6. c ábra)).
Az egyes arcformák adott képletei eleve dominánsnak tekinthetők. A trapéz alakú arcformánál (6. d ábra) például az állkapocsszöglet, a nazolabiális redő, ovális arcformánál (6. e ábra) a járomcsont, szív alakú vagy élére állított háromszög arcformánál (6. f ábra) a homlok és a hegyes állcsúcs tekinthető domináns elemnek. A harmónia, dominancia megítélését befolyásolhatja a földrajzi helyzet, a kultúra, a népcsoport. Az arckarakter vizsgálata, az arc egyes képleteinek tudatos elemzése része a mosolytervezésnek, illetve alapja a mosolytípus, fogforma, fogív, fogak vertikális állása helyes megválasztásának. Az arc képletei és a megválasztott mosoly, fogforma stb. egymással való tudatos harmonizálásához a paralelfelerősítés szabálya ad segítséget.

IV. A paralelfelerősítés szabálya

A paralelfelerősítés szabálya kimondja, hogy a mosolyt felépítő geometriai formák, a mosolyban található ívek, vonalak és lefutások az arcon lévő azonos geometriai elemeket, íveket, lefutásokat paralelitásuk, hasonlóságuk miatt felerősítik. Geometriai formának, ívnek tekinthető az arc minden képlete, például az orr, szemgödör, állcsúcs, orralap, valamint az arc ívei, azaz a nazolabiális redő, az ajkak görbülete, a járomcsont íve, de az arc egésze is (7. a ábra). A mosolyban felismerhető formák például a nagymetsző alakja, az incizális ívlefutás, a frontfogak éli része alkotta lépcsőzetes formarendszer, a moláris fogak dőlése. A paralelfelerősítés szabályát szem előtt tartva az arc szép, előnyös elemei kiemelhetők, a túlságosan karakteres elemekről elterelhető a tekintet (7. b1–b2 ábra és 7. c ábra).

V. A mosolyszimuláció elmélete

A mosolyszimuláció a szabályok szerint megtervezett mosoly megjelenítése szoftverrel a páciensről készített fotón, vagyis a fehéresztétika arcon való hatásának vizsgálata a kezelés megkezdése előtt. A szoftver alkalmazásával megvalósított mosolyszimuláció elsődleges célja, hogy egyszerűen vizsgálható legyen a tervezett fogtechnikai munka, azaz a fehéresztétika, vagy egyéb esztétikai, fogszabályozási beavatkozás várható hatása a páciens arcán a paralelfelerősítés szabálya értelmében. Így megvizsgálható, hogy az adott mosolytípus, fogforma, fogkarakter, incizális íveltség, fogdőlés milyen hatással bír az arc egészére nézve, mely képleteket erősít fel harmonikusan, melyeket diszharmonikusan. A szoftverrel végzett kétdimenziós megjelenítés értelme, hogy a szóba jöhető mosolytípusok, fogkarakterek számtalan kombinációjának hatása gyorsan, egyszerűen, klikkelésre szimulálható legyen, és a beavatkozások előtt a fog és mosolykaraktereket illetően megszabja a tervezési irányt. A megtervezett mosoly-fog karaktert a harmónia szabályainak megfelelően a páciensről készült képbe pozicionálva segítséget kapunk a beavatkozások megválasztásában (például fogszabályozás, íny-, esetleg csontplasztika, harapásemelés, incizális ívkorrekció stb.).

A tervezés hatékonysága

A Smylist®-mosolytervezéssel a tervezés folyamata jól kiegészíthető, 80%-ban reprodukálható, részleteiben jól definiált munka hajtható végre. 20%-ban a páciens személyiségének megismerése, valamint az orvosi empátia segíthet a munka finomításában, individuális kialakításában.

Dr. Csillag Mária (Megjelent az Esztétikai Magazin 2010-es számában)

Kérjen időpontot, Csillag Mária doktornő szeretettel várja konzultációra:

Hívjon fel egy kattintással:

+36 30 394 4010