You are currently viewing Cikk: Innovatív irány az esztétikai tervezésben és a design  szoftverek világában

Cikk: Innovatív irány az esztétikai tervezésben és a design szoftverek világában

A Smylist® Aesthetic Design Szoftver – a Smylist® legújabb fejlesztése

Megjelent: Dental Hírek 2015/2, Szerző: Dr. Csillag Mária

A teljes cikk szövege:

Jól ismert tény, hogy a mindennapi, megszokott és rutinná vált gyakorlati megvalósítások mellett a digitális tervezés felé halad a világ. Egyre több praxisban tapasztalható a fogászati beavatkozások digitalizálása. Számítógéppel végezhető eljárások segítik, esetleg helyettesítik a gyakorló fogorvos munkáját. A folyamatban nagy hangsúlyt kap a háromdimenziós precíz lenyomatvételi technika, a CAD/CAM-rendszerek alkalmazása, a háromdimenziós megjelenítésen alapuló implantációs megoldások és a digitális fogszín-meghatározás is. Így, a fogtechnikai laborban vagy a fogorvosi szék mellett végzendő fogászati beavatkozásokat segítve, majdnem tökéletes, mechanikai és precíziós szempontból pontosan megtervezett megoldásokat kaphatunk. A tervezés másik elengedhetetlen része az a digitális tervező folyamat, mellyel a fogtechnikai munkák előkészíthetők. A vizualizáció nemcsak a páciens számára, hanem a fogtechnikának is megfelelő információt ad az elkészülő munkáról. Az alábbiakban a tervezőfolyamatok áttekintését, a tervezésben fellelhető hiányosságokat és lehetőségeket tárgyalja a cikk, koncentrálva az innovatív megoldásokat nyújtó és a tudatos tervezést is segítő Smylist® Aesthetic Design Szoftverre. A szoftverhez egyedülálló módon egy elméletrendszer kapcsolódik, amely arcesztétikai elemzéssel, középvonali koordináta-rendszerekkel, a fehéresztétika tudatos tervezésével (W.A.C.P.) segíti a felhasználó fogorvost a tökéletes munka megalkotásában.

Rövid áttekintés

A piacon lévő tervezőszoftverek között találhatunk kimondottan marketingcélzatú smile design szoftvereket, melyek csupán a páciensek megnyerését célozzák meg, és a bemutatott munka, valamint a megvalósítás között nincs jelentős kapcsolat. A vizualizációs szoftverek egy része általános grafikai szoftver, melyek az elkészülő munkát, a mosolyt és a fogakat egyenként megrajzolva tervezik és jelenítik meg a fogívben, valamint a páciens arcán (1. ábra, 2. ábra, 3. ábra). Ezeknek az alkalmazása időigényes feladat. A páciens kérésére vagy orvosi megfontolások alapján, a formai igényekre vonatkozó változtatások megjelenítése pedig újabb grafikai munkát igényel. Ezeket a megoldásokat a mindennapi praxisba beépíteni kevésbé gyakorlatias, megtanulása hónapokba telik. A tervezőszoftverek nagyobb része ún. templétekkel dolgozik. Fantázianevekkel megjelölve különböző kombinációjú mosolyok választhatók ki, és illeszthetők be a páciens arcába. Ezek a szoftverek kb. 12-24 különböző mosolyt használnak. Viszonyításként megjegyzendő, hogy kb. 80 000 kombinációval írható le a teljes mosolyskála, azaz ha a páciensnek teljes mosoly, komplex munka, híd, héjrendszer készül, kb. ennyi variációból kell kiválasztani a pácienshez leginkább illő variációt. A mappákból letölthető templétmódszer ezért nagyon korlátozottan engedi érvényre jutni az egyediséget. A Smylist® legújabb fejlesztése a Smylist® Aesthetic Design Szoftver, ami ötvözi a komplex templétrendszert (80 000 változat) és a fogankénti tervezhetőséget egy szoftverben oly módon, hogy a fogorvosnak mindössze 5 percre van szüksége, hogy megtervezze az egyénre szabott mosolyt, a fogakat, azaz a fehéresztétikát (lásd később). A tervezés során minden fogkombináció, fogforma megjeleníthető csupán kattintásra, majd a mosoly akár foganként, fogcsoportonként alakítható, és tetszés szerint változtatható. A megtervezett formarendszer alatt az eredeti vagy a lecsiszolt, előkészített fogak is könnyen ellenőrizhetők, és ehhez megfelelően alakítható a tervezés (4. ábra). A folyamat fontos lépése a páciensről készült fotókon történő tervezés után az információk 3D-be való átültetése, melyre vannak már sikeres próbálkozások. Ilyenkor a két dimenzióban megalkotott formarendszert, ún. illesztőprogramok segítségével jelenítik meg a háromdimenziós rendszerekben, és használják fel a fogak kifaragásához (5. ábra). Az előbb felvázolt lépések jövője mindenképpen egy összehangolt folyamat lesz,

melynek eredménye, hogy a páciens arcáról készült, akár háromdimenziós fotóban (6. ábra), a páciensről vett digitális lenyomatokkal, gnathológiai és esztétikai komplex design szoftverek segítségével a munka megtervezhető, és a tervezőfolyamat végén a szoftverek irányításával kifaraghatóvá válik. Így elegendő egy orvosilag átgondolt tervezés, valamint az időigényes és hibalehetőségeket magában rejtő lépés kihagyásával a precíziós megvalósítás.

Az esztétikai tervezés –  A W.A.C.P. technika

Az esztétikai tervezés kapcsán az általános mosolytervezés szabályai mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap az arcesztétikai elemzés. Esztétikai tervezésen azonban még mindig az általánosságban szépnek, szimmetrikusnak tartott, ún. átlagarcot, annak arányait, középvonalát és referenciavonalait alkalmazva a fogak és a mosoly pozicionálása értendő (7. ábra, 8. ábra). A Smylist® módszer értelmében az esztétikai elemzés nem más, mint az adott személyiséghez, arckarakterhez és az adott arc geometriai (9. ábra, 10. ábra) és anatómia szerkezetéhez illő fehéresztétika megtervezése és vizualizálása, azaz a 80 000 fogkombináció közül a legmegfelelőbb kiválasztása. A tervezés érinti mind a nagymetsző-, mind a kismetsző és a szemfogak formarendszerének a megválasztását, dőlését, ívét, a fogak egymáshoz való orovesztibuláris és vertikális viszonyát. Az előbb felsorolt, ún. Smylist® esztétikai paraméterek, az arc geometriai szerkezetét megfigyelve, könnyen kiválaszthatók. A mosolyban lévő geometriai elemek (forma, ív, kontúr) az arcon lévő, hasonló formarendszerrel, paralelitásuk miatt (az ún. paralel harmonizációs technika értelmében), harmóniát eredményeznek. Elmondható, hogy a fehéresztétika megtervezésében nagy szerepe van az arcformától kezdve az orrnak, az állcsúcsnak, az állkapocsszögletnek – mint anatómiai képleteknek –, valamint a redőknek, íveknek és a különböző szögleteknek is. Ez az eljárás a Smylist® módszer része, az ún. W.A.C.P. (White Aesthetic Conscious Pre-Plannig), amelynek segítségével a fehéresztétika tudatosan, archoz illeszkedően megtervezhető és vizualizálható.

A referenciavonalak

A vizualizációs szoftverek közös tulajdonságai között megemlítendő az adott referenciavonalak alkalmazása (egyenes középvonal, rá merőlegesen elhelyezkedő elsődleges és másodlagos referenciavonalak, pl. bipupilláris vonal, intercomissuralis vonal). A referenciavonalak helyes megállapítása kulcsfontosságú lépése a készülő munkák helyes

pozicionálásának. A referenciavonalak meghatározása szükségszerűen hozzájárul az interincizális vonal, az incizális és okkluzális sík megállapításához.  Néhány helytelen általánosítás: 1.  Minden mosoly, fogmű tervezésekor egyenes középvonal és a rá merőlegesen futó horizontális vonalak kerülnek alkalmazásra (11. ábra). 2.

 Minden arcon alkalmazható az egyenes középvonali rendszer. 3. Az interincizális vonal csak egyenes lehet. 4.  Az incizális sík és a rágósík mindig párhuzamos a bipupilláris vonallal és az ICL-lel (intercomissuralis vonal). 5.  Az adott fogsor, mosoly tervezéséhez elegendő az átlagos arányú arc arányainak felhasználása.

Az egyedi mosoly, fogmű megalkotásakor csekély jelentőséget tulajdonítottak az egyediségnek, az arcon megfigyelhető, létező aszimmetriának (12. ábra, 13. ábra). Az arcon lévő aszimmetria miatt megváltoznak a referenciapontok és -vonalak, valamint alkalmazhatatlanná válnak az átlagértékeken alapuló viszonyítási rendszerek. Ennek a figyelmen kívül hagyása a fogművek letöredezéséhez, diszfunkciók kialakulásához és TMJ-problémákhoz vezethet. Épp ezért érdemes megfigyelni, hogy a ferde középvonali rendszerben a horizontális vonalak egymással paralelen futnak, a rájuk helyezkedő referenciavonalak a középvonallal nem derékszöget zárnak be. Az ívelt középvonalnál a horizontális vonalak egymáshoz képest széttérőek, az adott középvonali metszéspontra merőlegesek. Ezekben az esetekben megfigyelhető, hogy az interincizális vonal az adott ferde vagy görbe középvonallal paralellen fut (tehát ferdén vagy a görbe ívre pozicionáltan), és rajta helyezkedik el (az eltolódás 3-5 mm-ig elfogadható) (14. ábra, 15. ábra).

A Smylist® Aesthetic Design Szoftver egyedülálló módon alkalmazza a szoftver működéséhez szervesen hozzátartozó Smylist® középvonali rendszereket. Lehetővé teszi, hogy a munka megkezdése előtt automatizált funkcióval megállapításra kerüljön a középvonali koordináta-rendszer, és így lehetőség legyen a helyes interincizális és incizális pozíciót és rágósíkot megállapítani, elkerülve ezzel a nagy százalékban előforduló, fentebb említett járulékos hibákat.

Egyediség, egyéniség

Nincs két egyforma ember, nincs két egyforma mosoly és fogkombináció sem. A fehéresztétika tervezése, azaz a fogászati munkák fogkaraktereinek tervezése jelentős mértékben függ az adott ember arcának, koponyájának anatómiai adottságaitól, arányaitól. Az irodalom főként a koponyai és arcon lévő mérőpontokat vizsgálja és használja fel a fogak pozicionálásához, a fogszabályozáshoz ideálisnak számolt átlagértékekhez közelítve a megoldást.  Az előbb említett középvonali rendszereket figyelembe véve nagy segítséget nyújthat a praxisban annak felismerése, hogy nemcsak egyenes, merőlegesen állított vonalak alapján gondolkozhatunk, hanem az egyéni variabilitást kihasználva ívelt, ferde rendszerekben is. A Smylist® esztétikai paraméterek alkalmazása jelentős segítséget nyújthat a fogak helyzetének, dőlésének, formájának, a mosoly ívének meghatározásában, és a több tízezer fogkombináció közül a helyes, páciensre jellemző variáció kiválasztásában – az arcesztétikából kiindulva. A fogak, a mosoly pozíciójának és formai rendszerének tervezésekor nem szabad csupán a szájban látottakra hagyatkozni, ezért nem elegendő csupán az ajak, a szájfotó készítése, és ezért szükségszerű a fogtechnikus számára is információt küldeni az arcról. Csupán frenulum alapján meghatározni a középvonal lehetséges helyzetét, az interincizális és incizális vonalakat, következményes funkcionális és esztétikai hibát eredményez. Mondhatnánk, hogy a munkák jelentős része jelenleg kisebb vagy nagyobb hibákkal készül el. Célszerűbb előre gondolkodni, a nagyobb egységből kiindulva tervezni és pozicionálni, az archoz illeszteni az amúgy szervesen hozzátartozó anatómiai elemet, a fogsort (16. a és 16. b ábra).

A Smylist® Aesthetic Design Szoftver

A lassan már 20 éves esztétikai fogászati tapasztalatokon alapuló szoftver a felhasználó fogorvosok visszajelzései alapján fejlődik. A Smylist® Aesthetic Design Szoftver a Smylist® legújabb fejlesztése. Teljes mértékben felhasználóbarát, gyors megoldásokkal eredményt kínáló, tudatos, egyéni tervezésre koncentrál. Figyelembe veszi a mindennapi praxis lehetőségeit, például a fotókészítés területén, és lehetőséget biztosít bármely színtónusú alapkép felhasználására, az íny és a fogak egyedi állítására, a hiányzó fogak realisztikus pótlására.

A Smylist® Aesthetic Design Szoftver moduljai

Mosolydiagnosztikai Modul

Segítségével percek alatt, több mint 80 000 kombináció közül kattintásra kiválaszthatja, és a páciensről készült fotóban megjelenítheti a páciens arcához illő mosolyt, a fogműre jellemző esztétikai fogkombinációt – valósághű formában és színben. A tervezés az arcesztétikai elemzéstől a fogtechnikai munkalapig, a virtuális wax-upig segíti a fogorvos munkáját, szabályok szerint végigvezetve a tervezés folyamatán. A Smylist® módszer és a W.A.C.P. technika alkalmazásával a tervezés tudatossá és egyszerűvé válik

Fogfehérítő Modul

A Fogfehérítő Modul a páciens saját fogainak fogfehérítés utáni várható hatását mutatja meg. Használata egyszerű és gyors.

Arcesztétikai Modul

A fogászati kezelések komplettálásához hozzátartozik az arcesztétikai szempontok figyelembe vétele is. Arcesztétikailag minorplasztikai beavatkozások, illetve a Smylist® által kifejlesztett arcizomtorna (MyActiveFace torna) hatása mutatható meg a szoftverrel. Előrevetíthető az izmok helyes működésének az arcizomzatra, a refillereknek a bőrredőkre, az egész arc megfiatalítására gyakorolt komplex hatása.

Tudástár

Az általános mosolytervezéshez alkalmazott szabályrendszer, illetve több esetben a Smylist® által módosított szabályok összegyűjtött kiskönyvtára. A Tudástárban olvashat a Smylist® szabályokról, a geometriai matchingről, a paralel harmonizáció szabályáról,

a W.A.C.P. technikáról, a 8 esztétikai paraméterről, valamint a Smylist® középvonali rendszerek fontosságáról.

Smylist® stepbystep

A mosolytervezés és a Smylist® tervezés szabályainak helyes sorrendben történő alkalmazásával a fogászati munkára fordított

idő minimalizálódik. A tervezés, előtervezés fontossága, archoz illő formarendszer kialakítása, szimulálása, a tudatos pozicionálás, a gnathológiai szempontok figyelembevétele és meghatározása a beavatkozás megkezdése előtt tudatossá, pontossá teszi a munkát. Ebben a modulban lépésről lépésre elsajátítható a folyamat.

Diagnosztikai Modul

A páciensről készült képek alapján történik a középvonali rendszerek megállapítása, a referencia-koordináták meghatározása, a mérőpontok alapján a fejtípus, a fejforma kate gorizálása, a 8 Smylist® paraméter alapján a mosoly tipizálása. A modul funkciói közé tartozik az előtte-utána képgaléria, mosolytervezett képek, fogtechnikai munkalap, virtuális wax-up tárolása és előhívása. Az elvégzett diagnosztika képi és írásos formában, nyomtatható verzióban is tárolható.

A páciens

A páciens adatai, fotói, mosolytervezett képek, képgalériák találhatók a modulban.

A modulok a folyamatos fejlesztések során lesznek elérhetőek.

Elméleti háttér

A vizualizációs szoftverek lehetőséget biztosítanak grafikai vagy templétrendszer útján a fogak megtervezéséhez. A legtöbb szoftver vagy nem alkalmaz, vagy pedig séma referenciavonalakat használ fel, így a munka individualizált pozicionálását nem teszi lehetővé. A fogak formája, dőlése, elhelyezkedése a fogorvos, a fogtechnikus, esetleg a páciens érzései, emóciója szerint kerül megtervezésre. A Smylist® Aesthetic Design Szoftver alkalmazásához szervesen kapcsolódik, de nem feltétele az arcképletek fehéresztétika-tudatos meghatározása geometria alapján (W.A.C.P. technika), és az arcesztétikát figyelembe vevő, a páciens arcához egyedileg megalkotott mosolytervezési módszere, a Smylist® módszer. Ez a forradalmian új látásmód tudatossá teszi a tervezést, leegyszerűsíti a munkafolyamatokat, időt takarít meg, és komplex esetek megvalósítását teszi lehetővé a legminimálinvazívabb beavatkozásokkal.

Gyakorlati alkalmazás

 A Smylist® Aesthetic Design Szoftver alkalmazható mosolytervezéshez, teljes felső fogsort érintő munkák tervezéséhez,

direkthéjakhoz, héjrendszerekhez, smilemakeoverhez, készülő hidak és kivehető pótlások, implantációs munkák tervezéséhez (17. a ábra, 17. b ábra, 18. ábra, 19. ábra, 20. ábra, 22. ábra). Alkalmazásával az ínyplasztikai beavatkozás szimulálható, illetve ennek hiánya esetén realisztikus kép vázolható fel az ínylefutást illetően a páciens, a fogorvos és a fogtechnikus számára (21. a–d ábra). Nagy előnye a többi tervezőszoftverrel szemben, hogy a fogszabályozás eredményének megtervezéséhez is használható. A megtervezett munkák kinyomtathatók, a páciensnek, fogtechnikának adathordozóra menthetők, vagy e-mailben elküldhetők.

Tervezés lépésről lépésre

A szoftveres tervezéshez egy széles mosolytartásban készült kép (cheese tartás), valamint, amennyiben célszerű, egy szájterpesszel készített kép szükséges. Míg az első kép a páciens felé mutatja meg a teendőket, addig a szájterpesszel készült képeken jól látható minden fog ínylefutása, kontúrja (23. ábra). Az alapkép betöltése után a Glabella, az orrcsúcs, a Phyltrum és a Pogonion pontok összekötésével megadható a középvonal, majd a szemöldökök, pupillák, orrszárnyak és ajakzugok között meghúzhatók a referenciavonalak (24. ábra). A vonalak lefutásából meghatározható a Smylist® középvonali rendszer, és ennek értelmében kerül megállapításra – az ajakkontúr berajzolása után – az interincizális vonal és az incizális sík (25. ábra, 26. ábra). Az interincizális vonal helyes megállapítása a legfontosabb kiindulási lépés. A tervezés alapköve. Ahhoz, hogy az oldalak közti esetleges aszimmetriát pontosan meg tudjuk jeleníteni, a vertikális vonalak helyes pozicionálása szükséges (27. ábra). Itt lehetőségünk van a hiányzó fogak bejelölésére is, amelyek ebben az esetben nem kerülnek megjelenítésre. A fogak elhelyezkedésének megadása után van lehetőség az ínykontúr és a fogak egyedi tervezésére (28. ábra).

A fogív ilyenkor nemcsak egyben, hanem foganként is változtatható. A fogíven bármely változtatás véghezvihető az ún. lebegő panelek segítségével. Lehetőség van a fogalakok, dőlések, ívek stb. (Smylist® esztétikai paraméterek) megváltoztatására, a fogszín, az ínyszín pontos beállítására, árnyékeffektek felvitelére (29. ábra, 30. ábra, 31. ábra). A lebegő panelek megjeleníthetők vagy kikapcsolhatók. A jobb alsó Zoom panel segítségével a tervezés bármely nagyításban, az arcon folyamatosan ellenőrizve végezhető. A tervezés során alapképként alkalmazhatjuk az előkészített fogakról készült fotókat is, vagy akár gipszmintát (17. ábra). A tervezéskor kijelölhető nemcsak a teljes fogív, hanem a 2-es, 4-es, 6-os fog is, vagy akár az oldalzónában pótlásra kerülő terület is.

A fogszín beállításához szintén lebegő panel használható. Csúszkák segítségével beállítható a fog színe, fényessége és telítettsége A szoftverben található colormatching funkcióval lehetőség nyílik bármely tónusú, színhőmérsékletű alapkép esetén, élethű tervezést készíteni. A megfelelő beállítások után a képek nyomtathatók, menthetők, virtuális wax-up készíthető.

A Smylist® Aesthetic Design Szoftver előnyei

1. Gyors. Felhasználóbarát.

2.  Több mint 80 000 kombináció bármelyike klikkentésre előhívható.

3.  A fogak egyszerre és külön-külön is mozgathatók.

4.  Az ínykontúrt lehet változtatni. Segítségével szimulálható a valós és az ínyplasztika utáni eredmény.

5.  Montázseffekt. Az előtte és a tervezett állapot egy képen látható, elemezhető, és mérhető. Segítségével lecsiszolt fogaknál is ellenőrizhető a pozicionálhatóság és a hely kérdése. A montázseffekt látványosan bemutatja a beavatkozás volumenét. Jól alkalmazható implantációs pótlások esetében is, köszönhetően az egyedi fogforma- és méretbeállításnak. A fogtechnikus informatív megoldást kap a megvalósításra.

6.  Színillesztő funkció. Segítségével bármely géppel, bármilyen fényviszonyok között, bárki által készített alapkép felhasználható a tervezéshez. A csúszkák segítségével könnyedén előállítható az adott szín. A színillesztő rendszerhez tartozik az íny színének a beállítása is. Így a kép természetes, élethű hatást kelt. A fogorvos számára kényelmessé teszi a tervezést, mert fotóstúdió nélkül is tud az adott fényviszonyokkal olyan képet készíteni, amelyben könnyedén lehet tervezni. A funkcióval „Küldd be a fotód, megtervezem a mosolyod” kampányok is indít hatók. Telefonnal készített képeket is jól kezeli a szoftver.

7. Kerámiafogak.

8.  Virtuális wax-up, mock-up. A helyes vizualizációval lehetőség nyílik a folyamatok rövidítésére. A montázseffekt segítségével – méreteket is megadva – készíthető a fogtechnikusnak wax-up és mock-up montázs, azonban a lépés ki is hagyható, mivel az esztétikai megjelenést pontosan tudjuk vizualizálni virtuális mock-up és virtuális wax-up segítségével. Az esztétikai eredmény hatása bármely változtatással ellen őrizhető a páciens arcán.

Összefoglalás – Konklúzió

A vizualizációs szoftverek folyamatos fejlődésen mennek keresztül. Fejlesztéseikkel a mindennapi praxis elengedhetetlen részévé válnak. Mindenképpen cél a jövőben a háromdimenziós megoldások kialakítása, illetve a faragószoftverekkel történő összekapcsolásuk. A Smylist® Aesthetic Design Szoftver megoldásaival, a hozzá kapcsolódó előtervezési elmélet rendszerével (Smylist® módszer), a fehéresztétika tudatos megtervezésével (W.A.C.P. technika) kiemelkedik a vizualizációs szoftverek közül. Funkcióival folyamatosan segíti a mindennapi praxisban dolgozók munkáját, segíti a fogtechnikus, a fogorvos, a páciens kommunikációját. Használatával a mindennapi praxisban lecsökkenthetők az ülésszámok, a tervezés egyszerűvé, egyértelművé válik, a végeredmény tudatossá, harmonikussá. Elméletrendszere a páciensek mosolyának, fogpótlásainak egyedi megtervezésére ad lehetőséget. A fogorvosi praxisban új szolgáltatások megjelenését teszi lehetővé (SmileToGoBySmylist, MyActiveFace arcizom-aktivizációs torna). A fogászati munkát élménnyé, a fogorvos munkáit sikeressé, látásmódját komplexszé teszi.

Dr. Csillag Mária

Ilyen mosolyt szeretne?
Hívjon fel egy kattintással:

+36 30 394 4010