You are currently viewing Cikk: Mosolytervező szoftver: új perspektíva az esztétikai fogászatban – Smylist

Cikk: Mosolytervező szoftver: új perspektíva az esztétikai fogászatban – Smylist

Megjelent: Dental Hírek 2009/3, Szerző: Dr. Csillag Mária, Smylist

A teljes cikk szövege:

Napjainkban a frontterületen végzett esztétikai vagy helyreállító munkák, illetve egy teljes mosolyátalakítás kivitelezésekor elengedhetetlen a páciens, a fogorvos, valamint a fogtechnikus szoros együttműködése. Az eredményes közös munka feltételei: – a páciens tájékoztatása, a várható végeredmény demonstrálása; a fogak és a mosoly egyedi kialakítása, harmóniában a páciens arcával; – tudatos, szabályokon alapuló, reprodukálható fogorvosi tervezés; – a fogtechnikus instruálása, az elvárt munkára vonatkozó részletes leírás, képi megjelenítés.

A tapasztalat azt mutatja, hogy gyakran még az átgondolt fogorvosi elképzelések alapján, alapos tervezéssel, a jól képzett fogtechnikusnak adott, következetesnek tűnő instrukciók alapján készült, kitűnő esztétikájú, önmagukban élethű munkák sem tudják kielégíteni, netán felülmúlni a páciensek esztétikai elképzeléseit. A közös munkák nagy része hosszú „ping-pong játszmát” eredményez fogorvos és fogtechnikus között, nemegyszer a beteg többszöri bevonásával. A munka esztétikája, formavilága tekintetében hiányos megrendelés a fogtechnikust – bár esztétikailag kitűnő, mégis – öncélúan kreatív, elképzelt formavilág alapján készített munkák létrehozására sarkallja. A fogorvos feladata így javarészt kimerül a megérkezett, esztétikailag kifogástalan fogak „eladásában”, ráadásul az egyébként valóban szép munkákat olykor a páciensek bizonytalansága ellenére kell a szájba „kényszeríteni”. A mosolytervezés, azaz a smile design alapelvei ezeknek a munkáknak a megvalósításához, tudatos tervezéséhez és a félreértések elkerüléséhez nyújtanak segítséget mind a fogorvos, mind a fogtechnikus számára.

A helyes tervezéskor figyelembe kell venni az arc-, mosoly-, fog-, valamint ínyharmónia szabályait, ismerni kell a különböző mosolytípusokra vonatkozó általános szabályszerűségeket, a tervezésnek tudatosan, páciensre szabott módon kell történnie. A Smylist Professional mosoly tervező szoftver leegyszerűsíti, illetve felgyorsítja a tervezés, demonstrálás folyamatát, ráadásul új elméleti alapokon közös nyelvet teremt páciens, fogorvos, fogtechnikus között. Az új mosolytipológiai elmélet* segítséget nyújt a páciens arcához, arckarakteréhez legjobban illő mosoly kiválasztásában, a mosoly makro- és mikroelemeinek figyelembevételével.

A készülő fogmű pontos definiálása, továbbá képes dokumentálása a kezelések megkezdése előtt elengedhetetlen feltétele a sikeres munkának. Ezen túlmenően az esetleges félreértések esetén védi a fogorvost mind a pácienssel, mind a fogtechnikussal szemben, sőt, akár döntő bizonyítékul is szolgálhat a tervezés alaposságára vonatkozóan. Ahhoz, hogy megfelelő instrukció, jól definiált megrendelés jusson el a fogtechnikushoz, illetve hogy a fogorvos és a fogtechnikus – sőt a páciens is – ugyanazt értse a fogorvos elképzeléseinek felvázolásakor, ajánlott, hogy mindannyian közös, jól érthető, világos nómenklatúrán alapuló nyelvet beszéljenek. A pácienssel való kommunikáció egyik alapköve, hogy a páciensről készített diagnosztikai fotókat a páciens számára demonstratív célzattal elemezzük, képeken bemutassuk a mosolytervezés jelentőségét, szabályait, továbbá a páciens fotóján számítógéppel (gyorsan) szimuláljuk a beavatkozás várható eredményét, illetve a lehetőségeket.

A „mosolytipológia” és a smile design alapelveire épülő Smylist Professional mosoly tervező szoftver segítségével gyorsan, könnyen, egyértelműen meghatározható a páciens jelenlegi mosolya, megtervezhető az elképzelt új. Felvázolható az összes lehetőség, így egyértelmű rendszer szerint megrendelhető a fogtechnikustól az elvárt munka. A páciensről készült digitális arcfotóba az ajkat körül rajzolva több mint 60 ezer mosolykonfiguráció illeszthető be, és jeleníthető meg a páciens szájában, illetve arcában (1. ábra). A módszer nagy előnye, hogy a tervezett fogmű formavilágát, a páciens arcával való összhangját gyorsan, egyértelműen definiálva mutatja meg az operatív munka megkezdése előtt (2. ábra). A különböző mosolykarakterek, mosolytípusok a mosolytervezés, valamint a mosolytipológia alapelveivel összhangban jeleníthetők meg az arcon, és egyszerűen, gombnyomásra változtathatók. A mosoly tipizálása egyértelműen történik a mosolytípus meghatározásától kezdve a szemfogak típusán, a metszők éli részének karakterisztikáján át a fogak dőléséig, figyelembe véve minden lehetséges paramétert. A tervezett mosolyok 16-féle színben (sárgásfehér, kékesfehér, szürkésfehér, fogfehérített színek) teszik lehetővé a fogszínek próbáját és megjelenítését a fogsoron, illetve az arcon.

A képek az adott karakterű mosoly típusát valóság közeli formában igyekeznek bemutatni, így az elkészülő munka az arcon, mosolygáskor jellemzően azonos lesz a tervezettel. Az elkészült tervek pillanatok alatt demonstrálhatók a páciensnek, kinyomtathatók, számítógépre, CD-re, pendrive-ra menthetők, e-mailen elküldhetők. A fogtechnikussal való kommunikációban a kinyomtatható, e-mailezhető fogtechnikai munkalap segít, melyen a páciens képe látható a tervezett mosollyal, a megvalósításra váró fogsablonnal, továbbá az adott mosolyra jellemző összes információval. A munkalap további tetszőleges információkkal is kiegészíthető. A szoftver egy – a diagnosztizáláshoz szükséges – fotógalériát is tartalmaz, amelyben átlátható szisztéma szerint tárolhatók a páciens arcáról, különböző beállított mosolyairól, fogairól, kezelés előtti és utáni állapotáról készült fotók, valamint a mosolytervezett képek. A galériák lehetőséget kínálnak az esztétikai hibák demonstrálására, illetve a megalkotott eredmények bemutatására, dokumentálására. A szoftver Páciensdemo része a fogorvos számára önmagában, továbbá a páciensnek történő demonstráció során egyaránt jól alkalmazható (3. ábra).

Demonstratív, felnagyítható képek sora, definíciók segítenek a pácienseknek megérteni a mosolytervezés lényegét, felismerni az egyes anomáliákat. A fogorvos végig vezetheti a pácienst a mosolytervezés szabályszerűségein az archarmóniától a mosolytípusokig. A Páciensdemo a fogorvos számára biztos tudástárat képez, részletes kép- és szöveganyaggal ismertetve a mosolytervezés alapelveit, az arc-, mosoly-, fog-, valamint ínyesztétikai szabályokat, a harmonikustól való eltérés eseteit, az anomáliákat, a különböző mosolytípusokat, azok jelentőségét. Segítséget nyújt az egyes szabályok technikai megvalósítását illetően mind magyar, mind angol, illetve német nyelven. A többnyelvű változat az egyes nyelvek komplett nómenklatúra-gyűjteményének is tekinthető, és a külföldi páciensekkel való konzultáció során nagymértékben segítheti a kommunikációt a mosolytervezés témájában. A szoftver automatikusan Előtte/ Utána galériát generál, amelyben az eddig elkészült esetek rendszerezve láthatók viszont. A későbbi pácienseknek így gyorsan, könnyen bemutathatók a sikeres mosolytervezések és átalakítások, anélkül, hogy a képtár összeállítására külön energiát fordítanánk. A tervezett mosoly sikeres megvalósításához elengedhetetlen a fogorvosi beavatkozások lehetőségeinek ismerete, valamint ismertetése, a páciensek célirányos, esetleg teamben történő kezelése. Ajánlatos tudni – ám visszariadni nem kell tőle –, hogy alkalmazandó technikák sora jöhet szóba, a fogszabályzástól az ínyplasztikáig, esetleg gnathológiáig, a héjak, direkthéjak, fémmentes és hagyományos hidak alkalmazásáig. A szuvasodás, illetve a parodontológiai, fogszabályozási, implantológiai problémák ismertetéséhez hasonlóan az első konzultáció során ajánlatos a mosoly diszharmóniai problémáira is kitérni.

Összefoglalva a beavatkozás előtt szoftverrel történő demonstrálás és tervezés előnyei:

 • A fogorvos számára lehetőséget ad:
  • több mint 60 ezer mosolykonfigurációból történő választásra,
  • a mosolytervezés szabályainak angol, német, magyar nyelven történő megismerésére,
  • a reprodukálható tervezésre,
  • a fogtechnikussal való kommunikáció egyértelműsítésére,
  • a fogtechnikai munkák jól definiált, egyértelmű leírására,
  • a mosolytervezés elemeinek páciens felé történő képes demonstrálására.
 • A fogtechnikus számára lehetőséget ad:
  • a mosolytervezés szabályainak megértésére,
  • fogtechnikai munkájának tudatos, jól definiált paraméterek alapján történő, reprodukálható megjelenítésére,
  • a fogorvos instrukcióinak megértésére.
 • A páciens számára lehetőséget ad:

– a várható munka kezelés előtti megtekintésére,

– a mosolytervezés szabályainak demonstráció segítségével történő megértésére.

04. Jelentősen növeli a páciensnek a kezelésbe, illetve az orvosba vetett bizalmát és a munka hitelességét, mivel a várható eredményt előre láthatja.

05. Közös nyelvet teremt a páciens-fogtechnikus-fogorvos alkotta valódi team tagjai között, ezáltal csökkenti a félreértéseket.

06. Rövidíti a kezelést, csökkenti az ülések számát.

07. Az előre megtervezett, megrendelt munkára vonatkozó képes dokumentáció vitás esetekben perdöntő lehet.

08. Jelentős marketingeszköznek bizonyul, akár honlapon kommunikáljuk a komputeres mosolytervezés lehetőségét, akár a páciensek kezelések utáni szájpropagandáját tekintjük.

09. A külföldi betegek kezelésekor különösen bizalomkeltő a beavatkozás előtt a „várható hatás” megjelenítése.

10. Jelentősen növeli a célszerűen elvégzett esztétikai és rekonstruktív beavatkozások számát.

A Smylist Professional mosolytervező szoftver alkalmazásával az esztétikai fogászat valódi közös élménnyé válhat a páciens, a fogorvos és a fogtechnikus alkotta team számára.

Dr. Csillag Mária

Hívjon fel egy kattintással:

+36 30 394 4010