You are currently viewing Cikk: Tervezés és kivitelezés Smylist Professional mosolytervező szoftverrel direkt héjak, héjak esetében

Cikk: Tervezés és kivitelezés Smylist Professional mosolytervező szoftverrel direkt héjak, héjak esetében

Megjelent: Dental Hírek 2010/2, Szerző: Dr. Csillag Mária

A teljes cikk szövege:

A Smylist Professional mosolytervező szoftver alapgondolata, hogy a munka megkezdése előtt segítse mind a fogorvost, mind a pácienst az úgynevezett fehéresztétika tervezésében, a mosolyok páciens arcán való szimulálásában, valamint a kész munka arcra gyakorolt hatásának vizsgálatában, azaz a megfelelő mosolykarakter tudatos kiválasztásában.

A rendelőbe érkező páciensek 90%-ánál a frontterületen találhatók kisebb-nagyobb mosolyesztétikai, fog- és ínyesztétikai anomáliák. A Smylist Professionallel a páciens arcáról készített mosolyfotóba illesztett fogsablonok segítségével az egyes anomáliák könnyen korrigálhatók, a harmonikus forma a páciensről készült fotón egyszerűen demonstrálható. Az anomáliák felismerése a mosolytervezés szabályainak ismeretén alapszik.

A leggyakoribb szoftverrel korrigálható anomáliák direkt héj-héj indikáció esetén a következők lehetnek:

1.  Az incizális ívlefutás diszharmóniája: az incizális ív nem követi az alsó ajak lefutását.

2.  A nyugalmi, valamint a mosolygás kori fogexpozíció anomáliája: a mosoly nem a kornak megfelelő fogexpozíciót mutat.

3.  Az egyes fogak formájának anomáliái: például túlkonturált nagy metszőalak, csap alakú kismetsző (1. ábra).

4.  A fogak rendellenes kopásából adódó alaki deformitás: éli részek szabálytalan lefutása, traumás okklúzió miatt létrejött letöredezések, csücsöklekopások (2. ábra).

5.  A fogak torziójából származó kedvezőtlen esztétikai hatás: az úgynevezett aranymetszés szabályának megfelelő arányok megbomlása (3. ábra).

6.  A fogak rendellenes állásából származó kedvezőtlen esztétikai hatás: az egyes fogak ektópiája, az incizális ívet nem követő vertikális állása (4. ábra).

7.  Aszimmetria a két oldal között.

8.  A fogak inklinációjának, állásának anomáliái: a nagymetsző disz toan gulációja, a kismetszők túlzott mezioinklinációja, a szemfog palatinális vagy vesztibuláris irányú dőlése.

9.  Kedvezőtlen ínylefutás: aszimmetria az ínylefutásban, gummy smile (5. ábra).

10.  Színanomália, régi, elszíneződött tömés miatti kedvezőtlen esztétikai hatás. Az esztétikai megoldás mindenkor függ az előbb említett anomáliák mértékétől.

Sok esetben az anomáliák megoldhatók minimálinvazív technikákkal: rekonturing, direkt felépítés, direkt héjak, non prep vagy tenuia héjak, esetleg héjak alkalmazásával, azonban nem mindegy, hogyan. A szabályok szerinti tudatos tervezés a megvalósítási folyamat első és legfontosabb része. A tervezésnek ki kell terjednie az összkarakter meghatározására, a teljes fogív egységként való értelmezésére, valamint az egyes fogak alaki, éli sajátosságaira, ezek meghatározására. A mosolytípusok, mosolykarakterek kiválasztását nagyon tudatos, szabályokon alapuló diagnosztikai munka előzi meg. A tervezés szerves része a beavatkozás előtti úgynevezett mosolyszimuláció (Csillag), amikor a páciensről készített fotón végezzük a különböző mosolykarakterek, mosolytípusok, karakterjegyek arcra gyakorolt hatásának tudatos elemzését. Ez a technika a tervezés folyamatában mind a páciens, mind az orvos számára tökéletes megoldást biztosíthat a különböző effektek, mosolytípusok, fogkarakterek helyességének, hatásának közös megítélésében. A már jól bevált wax up, mock up modellek készítését, valamint a direkt felépítéshez használt szilikonsablonok alkalmazását a Smylist Professional szoftverrel végzett mosolyszimuláció jól kiegészíti és előkészíti, minden szempontból átgondolttá, tudatosabbá teszi. A végeredményt illető legtöbb esztétikai hiba a hiányos, csupán részproblémákra koncentráló tervezésből, illetve megvalósításból ered. Az ilyen problémák nagy többsége elkerülhető lenne, ha a szabályok szerinti terv hatása a páciens arcán vizsgálva a munka elkezdése előtt megállapítható lenne.

A Smylist Professionallel való tervezés során két fő dolgot kell mindenképpen figyelembe venni:

1.  A tervezés nem ötletszerűen, hanem az interdiszciplináris mosolytervezés szabályait követve, az arc-, a mosoly-, a fog- és az ínyharmóniai, valamint a gnathológiai szempontokat, illetve a megvalósítás határait figyelembe véve történik.

2.  A tervezett mosolytípus megjelenítésekor mindenképpen figyelembe vesszük a páciens eredeti mosoly- és fogkarakterét, a terveken az eredeti mosolykarakter, fogkarakter jelenik meg, harmonizált formában.

A tervezés folyamata:

 1.  A diagnosztika a páciensről készült fotók alapján történik. A páciensről arcfotó, különböző beállítású mosolyfotó, fog- és ínyfotó készül. A fotók jól tárolhatók a Smylist Professional szoftverben, így a demonstráció könnyebbé válik. A diagnosztikát soha ne öncélúan, hanem a pácienssel közösen végezzük.

2.  A diagnosztika mindig a teljes arc elemzésével kezdődik. Megfigyeljük a középvonal elhelyezkedését (ferde, ívelt vagy egyenes-e), a horizontális referenciavonalak (bipupilláris vonal, ajakzugokat összekötő vonal) lefutását (6. ábra). Ezen vonalak határozzák meg a nagymetszők éli részének helyes pozícióját, annak kialakítását.

3.  A diagnosztika következő lépése a mosolyesztétikai diagnózis. A szabályszerűségek közül a legfontosabb a kornak megfelelő nyugalmi, illetve mosolygáskori fogexpozíció, valamint az incizális ívlefutás és az alsó ajak lefutásának, ezek egymáshoz való viszonyának vizsgálata (7. a–c ábra).

4.  A mosolytípus elemzése nélkül nincs tudatos mosolytervezés. A Smylist Professional szoftver szerinti mosolytípus-felosztás (Csillag) lehetővé teszi a fogak egymáshoz való helyzetének megállapítását, definiálását és az adott fogazat besorolását a megfelelő mosolytípuscsoportba.

5.  A fogak karakterének, anomáliáinak részletes, tudatos elemzése alapköve a helyes tervezésnek. A tudatosan megállapított eltérések korrigálásával helyreállítható a harmonikus formavilág.

6.  A tervezés következő lépése a helyes diagnosztikán alapuló mosolyszimuláció. A Smylist Professional mosolytervező szoftver lehetővé teszi a harmonikus formarendszer megjelenítését és a páciens arcán való szimulálását, bemutatását a páciensről készített képen. A diagnosztika, illetve a tervezés folyamata a mosolyszimulációval lezárul. A tervezett képeket kinyomtathatjuk, alapul szolgálhatnak a fogtechnikusnak a wax up, mock up modellek, valamint a szilikonsablonok elkészítéséhez. (A direkt héj felépítése természetesen kivitelezhető szilikonsablon nélkül is.) Tenuia héjak, hagyományos héjak esetében a kinyomtatott terv munkalapként, vezérfonalként szolgálhat a fogtechnikus számára az elképzelt formavilág kialakításához.

A Smylist Professional szoftverrel végzett mosolyszimuláció

  1. Eset ismertetés

A 8. ábrán látható páciensnél az arc ovális, a középvonal enyhén balra deviál, a bipupilláris vonal, valamint az ajakzugokat összekötő ICL-vonal a ferde középvonallal harmonizáltan balra lejt. Az interincizális vonal a ferde középvonalra harmonikusan illeszkedik. Az incizális ív enyhén ívelt, nem követi az alsó ajkat. A fogak elemzésekor (9. ábra) megállapítható, hogy a nagymetszők éli része nem paralell az ICL-lel, valamint a bipupilláris vonallal, tehát korrekcióra szorul. Az aranymetszés szabályának – miszerint a frontfogak 1,618:1,0:0,618 arányban viszonyulnak egymáshoz – a bal szemfog a disztális irányú rotációja, valamint a jobb oldali szemfog a hiányzó vesztibuláris domborulata miatt nem felel meg. A szemfogak korrekciójával (bal oldalon a disztális görbület kontúrozása, jobb oldalon a hiányzó görbület felépítése) az aranymetszés szabálya adta harmónia helyreállítható. Az íny elemzése kapcsán megállapítható, hogy a felső ajak és a fogak gingivális zenitje között több mint 3 mm mérhető. A gummy smile eseti mérlegelés után korrigálható. Az elemzést követően a kívánt beavatkozás, illetve annak hatása a Smylist Professional szoftverrel megjeleníthető és a páciens számára demonstrálható. A terápiát a pácienssel közösen választhatjuk meg.

1.  Minimálinvazív beavatkozással – rekonturing, direkthéj-felépítés – a fogharmóniai paraméterek helyreállítása: a nagymetsző éli részének korrekciója, a szemfogak frontirányból látható görbületének kontúrozása, illetve felépítése az in ci zá lis ív változtatása nélkül (10. a–b ábra), valamint a moláris terület korrekciója miatt a fogszabályozás, fogpótlás felvetése. 2.  Minimálinvazív beavatkozással az 1. pontban említett beavatkozások mellett az incizális íveltség harmonizációja az alsó ajakkal (11. a–b ábra).

3.  A gummy smile korrekciója íny-, esetleg csontplasztikával. A fogak korrekciója a harmónia szabályainak megfelelően, az incizális ív korrekciója nélkül. A terápia megválasztása (rekonturing, direkt héj, héjak) az ínyplasztikai beavatkozás mértékétől függően történik. A várható hatás képi megjelenítése szoftverrel (12. a–b ábra). 4.  A beavatkozás ugyanaz, mint a 3. pontnál. Itt az incizális ív az alsó ajak lefutásának megfelelően kerül kialakításra (13. a–b ábra). 5.  A felső ajak elevátor izmainak plasztikai-sebészi korrekciója veszti bulum plasztikával vagy botox-terápia alkalmazásával.

2. Esetismertetés

A 14. a ábrán látható páciensnél a középvonal, a bipupilláris vonal, az ajkakat összekötő vonal harmonikusan illeszkedik egymáshoz, a fogak harmóniája azonban több helyen megbomlik (14. b ábra). A nagymetszők túl kon turáltak, disz to an gu láltak, a kismetszők disz tális irányban rotáltak, a szemfogak éli része lekopott, a frontfogak éli része anomáliásan ab ra dált. A terápiát gna tho ló giai bemérés, illetve a pro pul ziós, la tero pul ziós mozgáspályák ellenőrzése után, az alsó fogív kontúrozása mellett lehet elvégezni. A Smylist Professional szoftverrel a harmonizált fogív szimulálható a páciensről készített fotóban (14. c ábra). Itt is érvényes az az általános szabály, amely szerint az eredeti mosolytípust, fogformát, élirész-karaktert kívánatos megjeleníteni. A nagymetszők alakjá

nak szoftverrel történő szimulálásakor vagy az eredeti trapéz alakú fogformát ajánlott meghagyni, vagy ovális/hordó, illetve négyszögletes formákkal lehet kísérletezni (15. a–c ábra). A szoftverrel lehetőség van a méretarányos formák beállítására, így a tervezett kép a fogak szélességi, hosszúsági méreteinek megfelelő hatást mutat. A terápia (rekonturing, direkt héj vagy héjak) a korrekció mértékétől, valamint a páciens választásától függ. Ebben az esetben a beavatkozás a frontfogak kontúrozása és direkt héjak, direkt felépítés alkalmazása volt (16. a–b ábra).

3. Esetismertetés A páciensnél a középvonal enyhén balra ívelt, a bipupilláris és ajakzug vonalak a középvonallal harmonikusak, az incizális vonallal diszharmóniát mutatnak. Mosolyesztétikailag korrekcióra szorul az incizális ív, amely nem követi az alsó ajak lefutását, enyhén reverse smile-t mutat. A nagymetszők éli része letöredezett, a kismetszők torzióban vannak, továbbá enyhén rotáltak, ezáltal megbomlik az aranymetszés szabálya. A szemfogak jelentősen palatinális irányba dőlnek. Vesztibuláris látható domborulatuk korrekciója javasolt. A Smylist Professional szoftverrel elvégezzük az eredeti mosolytípus és fogkarakter helyreállítását, majd a páciensről készült fotón megjelenítjük a harmonizált formát a páciens számára (17. a–c ábra). A kész terv megvalósítása ebben az esetben is direkt héjakkal, kontúrozással, felépítéssel történt (18. a–b ábra, 19. a–b ábra).

A Smylist Professional szoftverrel való tervezés direkt héjak, rekonturing, valamint héjak esetében is megbízhatóan körvonalazza a fehéresztétika arcon megjelenő hatását, a kezelések előtt előrevetíti a várható eredményt, és lehetőséget biztosít a fogív egységként való kezelésére. A közös konzultáció alkalmával, a tervezett képek elemzésekor a páciensnek lehetősége van tudatosan eldönteni, hogy a harmonikus megjelenésért az orvos tanácsára milyen beavatkozásokat vállal, valamint kompromisszumvállalás esetén szimulálható a számára, hogy milyen esztétikai hatás érhető el az adott beavatkozásokkal. A Smylist Professional szoftverrel végzett mosolyszimuláció legfőbb előnye, hogy a páciensről készített fotóban minden karakterisztika, mosolytípus hatása könnyen vizsgálható, a kezelések pedig jól definiáltan, célirányosan és tudatosan végezhetők el. A kezelések ilyen módon történő megtervezése csökkenti a meglepetéseket, minimalizálja a félreértéseket, növeli a páciens bizalmát a kezelést illetően, a beavatkozás hatása pedig nem esetleges, hanem előre megtervezett lesz.

Dr. Csillag Mária

Hívjon fel egy kattintással:

+36 30 394 4010