Cikk: Varázslatos nagymetszők a Smylist módszer tükrében

Írta: Dr. Csillag Mária, megjelent a Dental Hírek 2021/1. számában

Talán nem is gondolnánk, hogy milyen jelentőséggel bírnak életünkre nézve nagymetsző fogaink. Fogorvosok vagyunk és gyógyítók. A cikket végigolvasva, és újra átgondolva talán nem lesz meglepő, ha azt merem majd állítani, hogy az orvoslást tekintve talán a legfontosabb gyógyítás a mi kezünkben van. Ha egy kicsit másképp tekintünk pácienseink fogazatára, mint ahogy eddig tettük, akkor egy szép, komplex, összefüggésekkel teli világ tárul elénk, amelyben mi magunk is alkotók, segítők és gyógyítók lehetünk. Ezt a világot próbálom most megmutatni, ahogy a Smylist Módszerrel látjuk. (1. kép)

A nagymetsző fogak feladataként, eddigi szakkönyvek, az arc szépségének megteremtését, a mosoly dominanciáját, a középvonal és frontfogak elhelyezkedését, a fogak rágásban való szerepét, funkcionalitásban való részvételét említik. Gnathológiai szempontból a frontfogak frontfogvezetése kap hangsúlyt. Olvashatunk még a frontfog helyes elhelyezkedéséről a középvonalhoz képest, valamint a protrúziós szögértékről, a nagymetszők és az alsó ajkon található Vermillion-barázda viszonyáról, a fontetikai szempontokról is. Közismert tanulmányainkból a nagymetsző szélesség-hossz arányának fontossága, az aranymetszés szabályának szem előtt tartása, alaki variációja és csoportosítása (háromszög,  négyszög, trapéz), a fogak éli karakterisztikája, valamint felszíni struktúrájának sokszínűsége.

Az előbb felsorolt szempontok a mosoly, a fogazat megalkotásához is hozzájárulnak, és diagnosztikai paraméterekként is használhatók. Vegyük sorba azonban azokat a szempontokat és kiegészítéseket is, amivel a Smylist Módszer dolgozik és hozzájárul annak megértéséhez, hogy a mosoly megalkotása valójában a test egyensúlyát, egészségét, az izmok harmóniáját biztosítja, és mindehhez csupán az arc genetikai, egyedi adottságait használja. (2. kép)

A nagymetszők pozíciójának meghatározása a középvonal figyelembevételével történik. A Smylist Módszer egyedi középvonalakat alkalmaz (egyenes, ívelt és ferde) függően attól, hogy az arcon található horizontális referencia vonalak egymással párhuzamosan, vagy összetartóan futnak-e. A középvonal meghatározásához a Glabella-Orrcsúcs-Phyltrum pontokat használja, de soha nem használja az állcsúcson lévő pontokat (pl. Pogonion). Ennek nagyon egyszerű és logikus magyarázata van. Az állkapocs pozícióját és a gnathológiai szempontokat figyelembe véve, a páciensek majdnem 90%-ánál megfigyelhető a mandibula nyugalmi állapotából való elmozdulása, melyet az alsó és felső fogak egymáshoz való viszonya határoz meg. Ezt figyelembe véve érthető, hogy az állcsúcson lévő Pogonion pont a mandibula frontális irányból látható eltolódása (shiftelődése), vagyis valójában rotációja ezeknek a pontoknak az elmozdulását jelenti. A koponyához kötött pontok alkalmazása logikusnak tűnhet, azonban egy mozgó testrészen lévő pontmeghatározás és a tervezéshez való fel[1]használása logikátlan a diagnosztika, valamint a tervezés szempontjából. Ez egy jelentős szemléletváltás a fogászatban.

A Smylist Módszer a horizontális fix vonalakat (szemöldökön, pupillákon, orrszárnyakon, ajkakon áthaladó vonalak) és a fix pontok alkotta középvonalat vagy ívet használja a nagymetszők beállításához, valamint a diagnosztikához. (3. kép) Ennek segítségével határozza meg a helyes, vagyis az ún. elvárt Pogonion pontot, azaz arc[1]esztétikai paraméterek és tervezés kapcsán állapítja meg a funkcionálisan helyes állcsontpozíciót. A diagnosztika során az adott és elvárt Pogonion pontok közti különbség gnathológiai problémára utalhat. Ahhoz, hogy ez a művelet gördülékeny és átlátható legyen, grafikus szoftver használható, így minden tervezési folyamat diagnosztikusan elvégezhető. A vonalak és pontok alkalmazásával nem csak a helyes középvonal és az elvárt Pogonion pont határozható meg, hanem a középvonallal paralellen és ideális esetben rajta futó interincizális vonal is. Az interincizális vonal alkalmazásával a nagymetszők állása határozható meg.

A levezetés kapcsán megfigyelhető, hogy a nagymetszők teljesen másként helyezkednek el egy egyenes, egy ferde és egy ívelt középvonal esetén. (4. kép) Az interincizális vonal és az individuális középvonal egymáson kell, hogy elhelyezkedjen. Az általuk esetlegesen bezárt szög, azaz a helytelenül felállított nagymetszők mindenképpen funkcionális, esetlegesen gnathológiai problémát fognak okozni.

A nagymetszők interincizális vonalának meghatározásával a nagymetszők beállítása a páciens egyedi középvonalának, így genetikai felépítésének megfelelően történhet. A pozíciómeghatározás az incizális éli részeket is megadja, ami viszont az okkluzális síkkal paralell. A Smylist Módszer a tervezés során soha nem használja sem a bipupilláris vonalat, sem az ICL-t (interincizális vonal) az okklúzió meghatározásához. Az egyedi középvonal megállapításakor ezek a vonalak is csupán segédvonalak. Nagyon fontos, hogy az okklúziós vonal elhelyezése mindenkor a referenciavonalakkal együtt történjen az arc geometriai rendszerének megfelelően. Az egyenes és ferde középvonal esetén az összes többi vonallal paralellen futva, ívelt középvonal esetén az összetartó referenciavonalakkal egységben megállapítva, a középvonal adott pontjára merőlegesen állítva történjen. Láthatjuk, hogy az okklúziós sík megállapítása jelentősen függ az adott arc egyedi középvonalától. Egyenes és ferde középvonal esetén a horizontális referenciavonalakkal párhuzamos, ívelt középvonal esetén az adott középvonalra merőleges, vagyis az összes többi referenciavonallal összetartóan fut. Így az okklúziós sík az egyenes középvonal esetén a horizontális vonalakkal fut paralellen, míg a ferde és a görbe középvonal esetén egyik vagy másik oldalfél irányába billenhet. (5. kép) Amennyiben ettől a Smylist szabálytól eltérünk, és átlagolt, vagyis az egyenes középvonalat használjuk és nem az individualizáltat, akkor helytelen nagymetsző állást, helytelen okkluzális síkot és funkcionális problémát kapunk. A nagymetsző helytelen beállítása esztétikailag is szembeötlő lesz, hiszen akár a héjak, koronák, vagy egy fogszabályzás után a nagymetszők ferdesége lesz megfigyelhető. (6. kép) Így el[1]mondhatjuk, hogy az arc geometriáját (középvonal, referenciavonalak, referenciapontok) felhasználhatjuk a nagymetszők esztétikai és funkcionális beállításához. (7. kép)

A nagymetszők pozíciójának megállapításakor azonban a horizontális, a vertikális, valamint sagitális beállítást és ennek kapcsán a protrúziós értéket is figyelembe kell venni. Ezek a paraméterek adják a kulcsot a helyes esztétikai és funkcionális kialakításhoz.

A nagymetszők vertikális beállítását segíti a felső ajak és a nagymetsző viszonyának meghatározása különböző életkorban cheese és enyhe mosolytartásban (ún. MMM tartás). (1. kép)

A protrúziós szöget pedig széles mosolytartásban (cheese) a nagymetszők éli részének és a Vermillion-barázdának a viszonya adja meg. Jól ismert szabály, hogy a nagymetszőknek a Vermillion-barázdát érintve, vagy amögött elhelyezkedve kell lenniük. (8. kép) A Vermillion-barázda elé harapó, azaz az ajakra harapó nagymetszők protrudáltak, és nem csak esztétikai, hanem fonetikai és funkcionális problémát is okoznak. Lássuk, miért!

A nagymetsző helyes beállítása gnathológiai jelentőségű. Tanulmányaink során a nagymetszők vezetésének fontosságát emeltük ki (front guidance). A Smylist gnathológiai szemlélet szerint, egyes eseteket kivéve (ujjszopás okozta jelentős protrúzió, nyitott harapás, genetikai probléma, veleszületett rendellenesség), mindenki tud frontfog vezetést produkálni abban az esetben is, ha gnathológiai problémája van. (Ugyanez az elmélet a szemfogakra is vonatkozik.) A helyesen beállított frontfogak a Smylist szemlélet szerint barriert, gátat képeznek a mandibula fogai számára, és mintegy meghatározzák azt, hogy a mandibula meddig mehet előre. A csodálatos ebben az, hogy a helyesen beállított nagymetszők pontosan azt a pozíciót adják, ahol a mandibulát tartó és mozgató összes izom nyugalmi állapotban van. A Smylist rendszer tudatossága abban rejlik, hogy az arc geometriája és egyedi arányai, vonalai alapján képessé válunk az állkapocs helyes pozícióját és a harmonikus izommozgást biztosítani, valamint a mosoly esztétikáját következetesen megtervezni.

A helyes állkapocs pozícióban az izmok nyugalomban vannak, az állkapocs nyugalmi helyzetet foglal el, sem a rágóizmok, sem pedig a mimikai izmok, sőt a nyelv izmai sem vesznek fel kényszertartást. Ezáltal elkerülhető sok-sok funkcionális probléma, mint például nyelvlökéses nyelés, bruxizmus, fogszorítás, frontfogakon való támaszkodás, ami mind az izmok instabil, kényszerpozícióját hivatottak megkönnyíteni. Ha csak azt képzeljük el, hogy a feltételezett helyes protrúziós szögállásból a nagymetszőket protrudált állapotba tesszük, akár fogszabályzás, akár koronák, héjak készítésével, vagyis az alsó fogak számára egy csúszdát készítünk a palatinális felszín helytelen állásával, akkor a mandibula metszőfogai a maxilla frontfogain való előrecsúszásával protrudáltabb állapotba kerülnek. Minél nagyobb a protrúzió, annál nagyobb a „csúszdázási kedve” az alsó metszőknek, azaz, annál könnyedebben fognak előrecsúszni, nem mellesleg, a mandibulával együtt.

Nézzük meg, mit is jelent ez a temporomandibuláris ízületre nézve! A folyamat során a fejecsek előreindulnak, majd mivel a fossa elülső falába ütköznek, ezért praktikussá válik számukra az eminencián való lecsúszás.

Ennek három nagyon fontos közvetlen következménye lesz:

1. A felső és alsó nagymetszők távolabb kerülnek egymástól;

2. Eleinte virtuális, majd látható rés képződik a rágózóna területén, amit a fogak a későbbiekben lassú elongációval próbálnak kompenzálni;

3. A rágásban és a mimikában résztvevő izmok megfeszülnek, vagy éppen túlnyúlásba kerülnek, a nyelv instabil állapotot vesz fel. (9. kép)

Az enyhén protrudált nagymetsző fogak esetén a folyamat azonnal megindul. A frontfogak, az őket érő erő miatt, még inkább protrudálttá válnak, a mandibula metszőinek maxillán való támaszkodása miatt kopnak, illetve intrudálódnak. Ez okozza, hogy a későbbiekben a mandibula a fejecsek mozgási lehetőségei és az izmok működési lehetőségei miatt felfelé rotálódik, hogy elérje az előrenyomott és magasabban lévő frontfogakat. Esztétikailag ezek a metszők rövidek (intrudáltak, idővel kopottak is), enyhén vagy jelentősen előredőlőek. Ha a szemfogak sem képeznek oldalirányban akadályt, akkor a problémát az oldalirányú rotáció is tarkítja. A nagymetsző fogak protrúziójának azonban az 1-3. pontban említett problémák csak a közvetlen következményei, melyet számtalan egyéb probléma követ. A Smylist-elméletek a következményeket mint negatív kaszkádeffekt írják le, melyből szépen kiviláglik, hogy a nagymetszők elmozdulása az egész testre kihat. Itt említeném meg, hogy tankönyvileg az álkapocs pozíciójában bekövetkező változások 80%-ban hatnak a testre, míg a test különböző részein bekövetkező változások csupán 20%-ban befolyásolják az okklúziót.

Nézzük meg sorban a negatív kaszkádreakció következményeit! (10. kép) Ahhoz, hogy megértsük fontosságunkat az orvoslásban, mindenképp szükséges kitekintenünk a szájból, a TMI-ből, sőt az arcból is.

Az állkapocs, mint két ízülettel rendelkező csont, izmok felfüggesztésével kapcsolódik a koponyához, a maxillához, a koponyacsontokhoz, és ne felejtsük el, hogy a nyelvcsonthoz, sőt a vállövekhez, a sternumhoz is! (11. a–d képek) Ennek tükrében nem nehéz elképzelni, hogy a mandibula elmozdulása ezeknek az izmoknak a vongálásával jár. Természetesen a mandibula helytelen pozíciójának több oka is lehet. Egyelőre a nagymetszőkön keresztül nézzük meg logikusan végigkísérve ezt a negatív kaszkádreakciót! A mandibula előre, és idővel felfelé történő rotációja az izmok vongálását eredményezi. A környező izmok után a fej, a nyak és a vállöv izmainak húzását okozza.

A mandibula az izmok vongálásával a nyak izmait is húzza, így idővel átrendezi a nyakcsigolyákat is, melyek főként az 6-os, 7-es csigolyák szintjén elcsúsznak egymáson. Ez a fej előrecsúszásával jár. (12. kép)

A test szempontjából ez egy egyensúlyból kibillent állapotot eredményez, ami a testet kompenzációra készteti. Tipikus testkompenzációs tartásokat figyelhetünk meg, aminek típusos megjelenései vannak. A kompenzáció az egész testet érinti. (13. kép) A fej előretolódik, a vállövekben, a csípőben, és a térd ízületeiben is változás történik. A test kimozdul a fejen-váll-öveken-csípőn-térden-talpon keresztül haladó tengelyéből. A kompenzáció megfigyelhető a mellkas előretolásában, a hát kidomborodásában, a fenék hátrabillentésében vagy éppen előretolásában, és a teljes test előredőlésében. Férfiben s nőben is másfajta kompenzáció figyelhető meg: nőkben inkább a mellkas kidomborodása, csípő felfelé billenése, férfiban a csípő előrebillentése látható.

Tipikus tünet a kompenzáció során az alhasi rész kidomborodása, a reggel még lapos has, majd estére a fáradó, túlterhelt has és hasfali izomzat miatt az alhasi pocak megjelenése. A testkompenzáció jól látható, azonban a változást megfigyelhetjük az izomzatban, tetten érhető a fasciák vongálása kapcsán megjelenő fantomfájdalomként, az ízületekben és a belső szervekben is. A fantomfájdalmak a sípcsontban, a csípőcsont környékén, a vállban, lapocka alatt, sőt az arcon is tapasztalhatók.

Fantomfájdalomként aposztrofálható a lassú fogmigráció, amely a mandibula elmozdulása miatt kialakuló kényszerharapás következtében jön létre. A folyamat a páciensnek fogszabályozás során tapasztalható fájdalmakat okozhat. Épnek tűnő fogazatában egészséges fogakat érzékenynek érez, vagy indokolatlan arccsontfájdalmakról panaszkodik. Az arcon nem csak a rágóizmokat terheli meg ez az instabil állapot, ami egyfajta kényszertartásra készteti az izmokat, hanem az arcizmokban is változást okoz.

Egyes izmokban működésfokozódást, más izmokban a túlnyúlást, renyhébb működést eredményez. Így az arcon masseter hypertrofia, a mentális izom jelentős terimenövekedése, a zygomatikus izom hypofunkciója látható. Ezekből a jelekből a Smylist Arcdiagnosztikát alkalmazva egyszerűen következtethetünk a gnathológiai problémákra, a mandibula helyzetére, valamint a fogak helytelen állására is.

A nagymetszők protrúziójának mintázata megjelenik a testben, és típusos képe van az arcizmok és a redők tekintetében. (14. a–b képek) Az arcredőkben megfigyelhető a szem alatti árkok mélyülése és előrehaladott esetekben háromszög alakúvá válása, a nasolabiális redő mélyülése, majd a mentális redő megjelenése. Ugyanígy megfigyelhetők a felső ajkon megjelenő vertikális ráncok (ún. cigarettaráncok), a horizontális ránc, valamint a Marionett-redők és a csillag alakú behúzódások is. Az izmok diagnosztikája során a már említett izomváltozások lelapult középarci részt, szögletes arcot, hegyes állcsúcsot eredményeznek (15. a kép).

A diagnosztika során így elegendő az arc megtekintése a probléma feltárására. Ugyanígy minden fogállásnak és gnathológiai problémának is vannak típusos arc- és testtartás jellemzői (15. b kép). Ennek ismerete nagy segítség a mindennapi praxisban a problémák megállapítása érdekében. Amennyiben a mandibula mozgása csak frontális irányú, akkor szimmetrikus változásoknak lehetünk tanúi, amint oldalirányú rotáció is történik a mandibula esetében, akkor aszimmetrikus mozgások és változások tarkítják a képet, ami jól látható a váll, a csípő, a lábfej állását, rotációját megvizsgálva. A negatív kaszkádreakció jól nyomon követhető. Minél előrébb kerül a mandibula, annál inkább húzza a vállöveket, ami idővel a vállövek előrebukását okozza. Ez a jelenség az évek múltával korlátozott karemelést eredményez. Az előrebukó vállak lassan összenyomják a bordákat, ami a szegycsonton exostotikus kiemelkedést, vagy épp ellenkezőleg, enyhe mélyedésképződést okoz, ugyanis a két csontszél a találkozási helyén úgy viselkedik az állandó nyomás hatására, mint két tektonikai lemez. A találkozás során a nyomás hatására a lemezek (csontszélek) egyike a másik alá bukik, vagy felgyűrődik, így árkok vagy hegyek keletkeznek, ugyanígy a sternum esetében exostotikus kinövések, vagy mélyedések jöhetnek létre.

Természetesen, ha a mandibula mozgása aszimmetrikus, akkor ez a jelenség csak az egyik oldalon figyelhető meg. A kaszkádreakciót tovább követve természetesen a kompenzatórikus izomműködés nem áll meg ezen a ponton, hanem a hasizmoknál okozhat konstrik[1]ciót, a csípők szintjén feszüléseket, és az izomkaszkádot végig követve a talp izmaiban is izomkompenzációt okoz. (16. kép)

Így például egy talpnyomásvizsgálaton a Smylist Metódussal – a negatív kaszkádreakciót végig követve – megállapítható a mandibula helyzete és a fogazati probléma is. Mivel a csont egy élő szövet, ezért a nyomásra egyik ol[1]dalon növekedéssel, másik oldalon bomlással reagál. Ez a szájban is szépen követhető az exostotikus képletek meg[1]jelenésével (Smylist szájdiagnosztika), valamint megfigyelhető az egyensúlyt biztosítani kívánó talpizmok húzásában-nyomásában lévő csontokon megjelenő képletekben is, exostotikus kinövések, deformitások (pl. kalapácsujj), bütykök formájában.

Az esetlegesen fennálló aszimmetrikus izommozgás a két[1]oldali ízületeket is aszimmetrikusan terheli meg, így a mandibula oldalra csavarodásakor megfigyelhető egyoldali térd, illetve csípő túlterhelés és fájdalom is. Az egyensúlyból való kimozdulás (aminek természetesen több oka lehet) nem csak a test vázizmaira, csontjaira, ha[1]nem a belső szervekre is hat. (17. kép) A kompenzatórikus testtartás csavarodásokat, töréseket okoz, ez pedig az érhálózatban, ideghálózatban és a nyirokhálózatban is hasonló „töréseket”, elakadásokat produkál. Ennek következtében az oxigenizáció csökkenhet, cianotikus lehet az adott terület, és a nyirokkeringés is érintetté válhat. Ezért a logika mentén haladva az adott kompenzációban résztvevő és érintett területen, továbbá az ott lévő szervekben figyelhető meg működésbeli változás. Ilyen szervek például a nyak területén a nyelv, és ezzel kapcsolatban felmerülő nyelési probléma, nyelvlökéses nyelés, a gége és a hangszálak, melyeken érintettség miatt rekedtség, gombócérzés figyelhető meg a torokban.

A nyaki szerveknél a pajzsmirigy ideg- és érellátása, nyirokkeringése válhat érintetté. A mellkas területén, az előrebukó váll miatt összenyomódó bordák nehéz légzést okoznak. A gyomor területén savasodás, az ún. gyomorideg részint a megfeszült hasizmok miatt alakulhat ki. Alhasi problémák, lelassult bélműködés, aranyér jelenhetnek még meg. (18. kép)

Messze jutottunk a nagymetszők enyhe, majd erőteljesebb protrúziójától, azonban, ha a testet egységben figyeljük és kezeljük, akkor a mandibulát és a rágószervet, valamint a fogakat is ennek az egységnek a részeként kell értelmeznünk. A mandibula helyes pozícióját részben a felső fogazat adja meg. A nagymetszők és a szemfogak egyéni középvonalnak, egyénileg beállított oklúzális síknak megfelelően történő kialakítása kulcsfontosságú. Az összefüggések és a kaszkádreakció végiggondolása, ismerete tükrében a fogazat megtekintésével nagy százalékban meg lehet mondani, hogy milyen problémái vannak a páciensnek (izomspazmus, ízületi fájdalom, gyomor, hangszál, pajzsmirigyproblémák, belső szervek problémái). (19.kép)

A fogak kezelésekor ezért érdemes a pácienseinket komplexen kezelni, a nagymetsző és a szemfogak állására külön figyelmet fordítani. A nagymetsző fogak beállításakor a jól ismert esztétikai és funkcionális szabályokat, valamint a Smylist szabályokat is ajánlott alkalmazni. Az esztétikai szabályrendszerek követése, a munka individualizált megtervezése ezért nagyon fontos a teljes test egészére nézve. Ebben nyújt segítséget a Smylist szoftveres tervezés is. (20. a.,b.,c képek) A szoftver segítségével lehetőségünk van a helyes esztétika mellett a helyes funkció, a helyes állkapocs pozíció és a megfelelő testegyensúly kialakítására is. (21. kép)

Érdekli a száj-és állkapocs vizsgálat? Kérjen időpontot, Csillag Mária doktornő szeretettel várja konzultációra:

Hívjon fel egy kattintással:

+36 30 394 4010