You are currently viewing Up-to-date praxis a Smylist® elméletekkel és a Smylist® Professional szoftverrel

Up-to-date praxis a Smylist® elméletekkel és a Smylist® Professional szoftverrel

Up-to-date praxis a Smylist® elméletekkel és a Smylist® Professional szoftverrel

Megjelent: Dental Hírek 2014/3, Szerző: Dr. Csillag Mária

Up-to-date praxis a Smylist® elméletekkel és a Smylist® Professional szoftverrel

A teljes cikk szövege:

Szemléletváltás

A fogászat vitathatatlan fejlődése megállíthatatlan folyamat. Mind a diagnosztikában, mind a megvalósításban anyagtanilag és technikailag is újszerű, komplex, mélyreható dolgok kerülnek középpontba, majd olvadnak bele a mindennapi gyakorlatba, új technikák, diagnosztikák elsajátítására, újszerű látásmód kialakítására, s ezáltal folyamatos szemléletváltásra késztetve a fogorvost. A mindennapi praxis sűrűje, a megtanult, rutinná vált beavatkozások sokszor nehézzé teszik, hogy az adott beavatkozást más szemszögből vegyük górcső alá, a szemléletváltás pedig sok esetben ezért is várat magára. Azonban a páciensek ismeretei az új eljárásokról, az új technikákról egyértelmű indikátorai a praxis átalakításának. A fogászati beavatkozások – legyen szó kivehető pótlásokról, kombinált munkákról, korona-, híd-, héjrendszerekről vagy fogszabályozásról – gyakran csak az adott munka szájba történő behelyezhetőségére, illetve mind esztétikailag, mind funkcionálisan odaillő voltára fókuszálnak, figyelmen kívül hagyva az elkészült munka és az ajkak, a teljes arcizomzat, valamint a személyiség komplex, szétválaszthatatlan kapcsolatát. A páciensek ez irányú igényei, elképzelései a kezelésről, tájékoztatásról vitathatatlan segítői a fejlődésnek. Kiszolgálva a páciensek igényeit, ezért is jelenthető ki, hogy az up-to-date – azaz a fejlődést aktuálisan követő, megvalósító – praxisban helye van a funkcionális-esztétikai komplex tervezésnek, s kell is, hogy helyet kapjon. Ennek köszönhetően az upto-date beavatkozások egyre kevésbé korlátozódnak részproblémák megoldására, sokkal inkább a komplex rehabilitáció jelenik meg a fogászati kezelésekben. A teljes személyiség, az arc, arckarakter elemzése, a mikroszkopikus pontosságú munkák élethű esztétikai megjelenése, az arccal, egyszersmind a személyiséggel való harmonikus kapcsolatuk kialakítása, valamint ennek megjelenítése adja jelen időben a fogászati munkák teljességét. A Smylist® Professional szoftver, valamint a Smylist® elméletek és metódus ennek az újszerű látásmódnak elindítója, kiszolgálója. A Smylist® metódus egy átfogó kezelési módszer, amely a páciensek személyiségének elemzését elvégezve az arc karakterét, az arc tudatos anatómiai vizsgálatát, geometriai értelmezését tartja a fogászati beavatkozások alapjának, az up-to-date technikai vívmányokat alkalmazva a fogtechnikus-fogorvos a Smylist® paramétereket tudatosan alkalmazza, így teremtve mindenkor harmóniát az arc és a fogazat, a mosoly között. A kialakított munkát az arcizmok funkcionálisan helyes működésének beállításával teszi még inkább harmonikusabbá, archoz illővé. A fogorvosi beavatkozások után a stúdiófotózás kapcsán fotóművész láttatja, milyen karakter, szépség rejlik egy-egy páciensben. A Smylist® tervezés helye az up-to-date „visszafelé tervezésben” (backwards planning) Bármely munka, beavatkozás alapját és sikerét a komplex gondolkodás, valamint a backwards planning, azaz a visszafelé tervezés adja. A nemzetközi irodalom a visszafelé tervezés esetében első fázisnak a fogorvos, páciens instrukciói alapján elkészült fogtechnikai felviaszolást (wax-up modell) tartja. Az elkészült munka, a tervezés eszerint ráérzésen, emóción alapszik, java részben figyelmen kívül hagyva a páciens arcmorfológiáját, karakterjegyeit, arcizomtónusát, személyiségét. A Smylist® tervezés egyetért vele, támogatja a visszafelé tervezés menetét, a gyakorlatban azonban kiegészíti a személyiség tudatos vizsgálatával, az arc anatómiai képleteinek megfigyelésével, leírásával, ezzel adva lehetőséget a fogtechnikai munka és az adott arc közötti harmónia tudatos, reprodukálható megteremtésére. Az így átgondolt folyamat visszafelé való megtervezésének első lépése így nem a wax-up modell elkészítése, hanem az arc elemzése, illetve az ennek alapján készült esztétikai mosolyterv. A diagnosztika mikéntjét a Smylist® arcanalízis összegzi. A wax-up modellt megelőző átgondolt tervezés képi megjelenési formája az individualizált mosolyterv, amelynek legegyszerűbb és legkivitelezhetőbb módja a Smylist® Professional szoftver alkalmazása. A Smylist® paraméterek segítségével lehet a munkát tökéletesen harmonizálni az arc anatómiai szerkezetével, formarendszerével. A munka megvalósításnak folyamatát a Smylist® metódus adja, amely a személyiség vizsgálatától az arc egyediségének elemzéséig, az arcizomtornáig foglalja magában a beavatkozásokat.

A Smylist® elméletek és metódus mivel teszik különlegessé, sikeressé a fogorvos munkáját?

 1. Sikeres konzultáció, magabiztos, reprodukálható tervezés:
  • Képi és írásos anyag, vizualizált mosolyterv: a páciens az első konzultáció alkalmával saját magáról készült fotón láthatja a tervezett munka hatását (1–2. ábra).
  • Személyes hangvétel, egyénre szabott kezelés. A személyiség megismerésével a fogorvos számára érthetőbbé válik a páciens karaktere, az ahhoz kapcsolódó fogtípus, a kiválasztandó mosolykombináció, valamint a páciens egyéni igényei. A páciens örömmel veszi a munka sikerének érdekében tett személyiségelemzést,az arcelemzést, a kezelés individualizált jellegét.
  • A beavatkozás megkezdése előtt minden esztétikai paraméter és annak hatása az arcon tesztelhető (3. a–h ábra). Nincs szükség a mock-up modellekkel végzett átalakításokra, próbákra, a megfelelő formarendszer kikísérletezésére a szájban. Mindezek a munkafázisok a kezelés megkezdése előtt a szoftver segítségével kivitelezhetők. A technikával sok-sok fogorvosi székben töltött munkaóra megtakarítható, a kezelés menete lerövidíthető.
  • Biztos tervezés, reprodukálhatóság: mivel a munka minden egyes esztétikai paraméterének meghatározása az arc geometriai elemzésén, szabályszerűségeken nyugszik, valamint hatása az arcon szoftverrel is elemzett, ezért a tervezés eredményének sikere nem kérdés többé. A szabályszerűségeket követve a paraméterek mindenkor könnyedén meghatározhatók.
 2. Személyiségelemzés:

A személyiségelemzés fontos része a Smylist® kezelésnek. Az esztétikai munka kialakításának 20 százalékát adhatja (4. ábra). A személyiségnek vitathatatlanul a fogazatban is vannak látható karakterjegyei, melyek lágyabban vagy hangsúlyosabban is megjeleníthetők a teljes munka kialakításakor (például a szögletek, egyenesebb ív kihangsúlyozása kolerikus személyben, a lépcsőzetes vertikális hatás kiemelése, a világosabb fogszín alkalmazása a frontterületen szangvinikus alkatnál). A személyiségelemzés és a fogkarakter-elemzés új, érdekes területe a fogászatnak. Esztétikai arcelemzés: Tudatában annak, hogy a Smylist® esztétikai tervezés legfőbb célja a harmonikus, archoz illő mosoly kialakítása, az esztétikai arcelemzés a Smylist® tervezés egyik legalapvetőbb pillére.

3. Geometriai analogizálás:

Az arc anatómiai egységeinek geometriai formarendszerrel történő leírása ad lehetőséget arra, hogy az esztétikai paramétereket tudatosan kiválasztva az arc és a fogazat között harmóniát teremthessünk (5. ábra).

Az arc domináns, karakteres jegyeinek felismerése: Egy férfi- vagy női arc karakteres elemeinek felismerése kulcsa lehet a munka sikerének, ha figyelembe vesszük, hogy minden paraméter képes az arcon a hasonló formájú vagy lefutású képletek kihangsúlyozására, harmonikussá téve vagy éppen kiemelve kellemes vagy előnytelen karakterjegyeket (6. ábra).

A feminin, maszkulin másodlagos nemi jegyek tanulmányozása az anatómiai képleteken: Minden anatómiai képlet hordoz a kornak, nemihormon-szintnek megfelelő, jelzésértékű vagy éppen túlzott szexuálkaraker-információt. Mivel a fogazat képes minden anatómiai elem harmonizálására, kiemelésére, így a női és a férfiarcon tudatosan kell az adott karakterelemeket lágyítani vagy erősíteni (például férfias karakterjegyekben bővelkedő női arcon értelemszerűen a nőies szexuálkarakterű képleteket ajánlott hangsúlyozni, a többi képlet harmonizációja, lágyítása a fontos).

A középvonal által meghatározott „koordináta-rendszer” felismerése: A középvonal (mely lehet egyenes, ferde, ívelt, S alakú) meghatározása, valamint a középvonalra illeszkedő horizontális referenciavonalak helyes felrajzolása a kulcsa a fogak, a mosoly, a munka helyes pozicionálásának. A Smylist® tervezésben az említett középvonalak mindegyike egy-egy csoportot képez (7. ábra). A tervezés a harmónia megalkotására törekedve figyelembe veszi s elfogadja a középvonal és a rá illeszkedő horizontális vonalak esztétikai egységét.

4. A fogazat, a készülő munka leírása a szükséges paraméterekkel:

A fogak, a fogtechnikai munka tudatos megrendeléséhez, a helyes, letisztult kommunikációhoz egyértelműen meghatározott paraméterekre van szükség.

•  A nagymetszők, a kismetszők, valamint a szemfogak alakja, a frontfogak éli karaktere, a frontfogak vertikális és orovesztibuláris pozíciója, az incizális ív, valamint a premoláris, moláris fogak dőlése alkotják a Smylist® paraméterek csoportját.

•  A paraméterek alkalmazásával bármely fogazat, illetve munka leírható.

 • A pácienssel, fogtechnikussal folytatott kommunikáció egyértelmű. •  A geometriailag értelmezett arc és a mosoly között a paraméterek segítségével harmónia alkotható meg.

  5. Biztos harmóniateremtés a szabályok alapján:

A Smylist® tervezés nagy előnye, hogy az archoz, személyhez illeszkedő munka gyorsan, egyszerűen, átláthatóan megalkotható. A paraméterek segítségével bármely archoz egyedi tervezésű munka készíthető. A paraméterek és a geometriai arc között a paralelharmonizáció szabálya ad biztos eredményt (8. ábra). A szabály értelmében minden egyes anatómiai képlet harmonizálható valamely paraméterrel. (Jelen cikknek nem tárgya ennek taglalása. A technika a Smylist® tanfolyamokon tanulható.)

 • 6. Szoftveres megjelenítés percek alatt:

A Smylist® metódus fontos része a vizualizáció. A Smylist® Professional szoftverrel percek alatt ellenőrizhető a tudatosan kiválasztott paraméterkombináció hatása, jellege a páciensről készült portréfotón. A mosolyterv ily módon nemcsak marketingeszköz, hanem demonstrációs jellege is jelentős. A fogorvos és a fogtechnikus számára képi visszajelzést, kontrollt jelent, így ellenőrizhető, hogy a szabályok szerint megtervezett, készítendő munka hatása valóban a kívánt eredményt adja-e (3. ábra).

 • 7. Kontroll lehetősége:

•  A szoftveres tervezéssel még a beavatkozás előtt van lehetőség annak ellenőrzésére, hogy a kiválasztott mosoly (paraméterkombináció) hogyan hat az arcon.

•  Kontroll-lehetőség adódik a montázseffekt alkalmazásakor, amikor a gingivalefutás, a fognagyság, ív, preparálás stb. ellenőrizhető az eredeti és a tervezett fogak egymásra vetítésével (9. a–d ábra, montázseffekt).

•  A montázseffekt segítségével kontrollálható, előrevetíthető a munka volumene.

8. A waxup-modell, az ideiglenes koronakialakítás, a kész munka egyértelmű, tudatos leírása paraméterekkel: A helyes, egyértelmű kommunikáció, a munkafolyamat idejének csökkentése elengedhetetlen a gördülékeny munkavégzéshez. Az arcelemzés után elkészült Smylist® Professional szoftveres mosolyterv egyértelműen kialakítható, mivel a mosoly a Smylist® paraméterekkel leírható. Így a látványterv pontosan megvalósítható, a wax-up, az ideiglenes korona, a kész munka sikere többé nem az esztétikai tervvel kapcsolatos emóciót, képzelt hatást megfogalmazni próbáló fogorvosi instrukción, a fogtechnikus rátermettségén múlik.

9. Gyorsabb, egyértelműbb munkamenet, sikeres munka: A megtervezett, szoftverben ellenőrzött munka egyszerűbben, gyorsabban, kevesebb félreértéssel alkotható meg, ezáltal időt spórol a páciensnek, fogtechnikusnak, fogorvosnak, és nem utolsósorban sikerélményt ad mindenki számára (10. ábra).

10. Az arcizmok tudatos vizsgálata (aszimmetriavizsgálat, aktivitásvizsgálat stb.), Smylist® arcizomtorna: Az arcizmok lefutását, munkáját ismerve értelemszerűvé válik, hogy a helytelen funkciójú vagy esztétikájú fogazatok kihatással vannak az arcizmok működésére. A hosszan fennálló eltérések az izmok helytelen működését (a tónusosság elvesztését, hiperfunkciót, parafunkciókat) okozhatják. A fogazat funkcionális, esztétikai helyreállítása után a berögzült, helytelen izommozgások harmonizációja, az arcizmok mozgásának szimmetrizálása történik (11. ábra).

11. Life style stúdiófotózás: A fogászati beavatkozás után a megalkotott harmóniát fotóművész láttatja kameráján keresztül. A páciens és környezete számára pozitív élmény maga a fotózás, illetve az elkészült képek is (12. ábra).

A fogászati kezelések mely pontjain alkalmazható a Smylist® Professional szoftver? Az esztétikai, rehabilitációs, de mindenképpen komplex kezelések jelentős támogatója a Smylist® Professional szoftver, mely a kezelés elejétől több ponton segíti a fogorvos munkáját.

1. Tudástár: A szoftver mind az általános mosolytervezésre vonatkozó szabályokat, mind a Smylist® mosolytervezés szabályrendszereit részletesen taglalja, így adott ismert vagy kevésbé ismert szabályszerűségek könnyen, gyorsan átolvashatók, képeken tanulmányozhatók (13. ábra).

2. Demonstráció:

•  A konzultáció alkalmával sor kell, hogy kerüljön a különböző esztétikai jellegű problémák megértését szolgáló vizuális megjelenítésre is. A Smylist® Professional szoftver segítségével fiatal/idős női/férfi arcon mutathatók be az általános mosolytervezés szabályai, az eltérések problémái, valamint a megoldások.

•  A páciensről készült fotókat a szabályszerűségeket illusztráló képekkel összevetve bemutathatók az eltérések.

•  A páciensről készült fotón jeleníthető meg a több mint 60 000 kombinációból kiválasztott esztétikai munka arcra gyakorolt hatása, a fehér-rózsaszín esztétika megjelenése, és például a szükségszerűen végrehajtott gingivamenedzsment.

•  A montázseffekttel demonstrálható a beavatkozás volumene.

3. Diagnosztika, dokumentáció:

 •  A szoftver segítségével, az arcról készült fotón értelmezhetővé válnak a tervezést befolyásoló tényezők, mint a középvonal, horizontális referenciavonalak, illetve görbék stb. (14. ábra).

•  A páciensről készült képek a fotógalériában, pácienshez rendelve tárolhatók a fogfotóktól az incizális profilfotóig.

4. Tervezés, esztétikai látványterv készítése:

•  A backwards planning első lépése az arcesztétikai elemzés, melyet az általános és a Smylist® mosolytervezés szabályait alkalmazva az esztétikai munka tervezése, valamint vizualizációja követ (14. ábra). A több mint 60 000 variációból kiválasztva az esztétikai munka, illetve a hatása a páciensről készült fotókkal ellenőrizhető. A montázseffekttel a beavatkozás mértéke, a munka megvalósíthatósága mutatható be (15. ábra). Az esztétikai tervezés átláthatóan egyszerűvé válik a Smylist® arcelemzést alkalmazva, Smylist® paraméterekkel leírva.

•  A páciensről készült fotóban készül el az a látványterv, amely alapjául szolgál a jogi beleegyező nyilatkozatnak, a fogtechnikai munka megrendelésének, a páciens által hazavihető marketing látványtervnek is.

5. Tájékoztatás, marketing:

•  A szoftver segíti az esztétikai probléma megértését, vizuális tájékoztatást ad a korrigálandó elváltozásokról.

•  A szoftver segítségével megvalósul a páciens tájékoztatása az esztétikai munka hatásáról, annak volumenéről is. A páciensnek a tájékoztatást igazoló és hozzájárulási nyilatkozata tartalmazhatja ezt a leírást, mosolytervet.

•  Az első vagy a kimondottan esztétikai konzultáción a páciensről készült fotón bemutatott tervek CD-n, pendrive-on, mappába helyezve adhatók át a páciensnek. Ezeknek az anyagoknak a marketinghatása vitathatatlan.

6. Wax-up, mock-up modell készítése:

A visszafelé tervezés fontos lépése a wax-up modell, amelynek alapján a szájban mock-up modell készül, azaz az esztétikai terv nemcsak fotón, hanem a szájban is láthatóvá válik. A felviaszolás alapját eddig az emóciók vagy ráérzés alapján a fogtechnikusnak küldött információ adta, a Smylist® paraméterekkel azonban a készítendő munka pontosan leírható, továbbá a szoftver segítségével percek alatt a páciensről készült fotón is megjeleníthető. A wax-up modell elkészítéséhez a szoftverből nyomtatható montázseffekt ad segítséget. Ezen a képen az alapfogsor és a ráépített munka egymáson áttűnő effektként látható, így a ráépítés volumene is érzékelhető.

 • Fogtechnikai munkalap készítése, információátadás:

A fogtechnikai munka precizitásához a megfelelő információközlés is hozzájárul. A szoftver a fogtechnikus-fogorvos közti kommunikációt képi és írásos formában is leegyszerűsíti (16. ábra).

•  Az elkészült esztétikai terv a páciensről készült fotóban a referenciavonalak megjelenítésével látható. A teljes arc segít az arckarakter, az arc anatómiájának (arcizmoknak, smile line-nak, középvonalnak stb.) a megfigyelésében.

•  A kinyomtatott, elküldött montázseffekt nemcsak a felviaszolásban segít, hanem a készülő héjak, koronák esetében is támpontot ad a felépítés mértékére, esetleges aszimmetriájára.

•  A munkalapon teljes nagyságban látható fogformák, a paraméterek pontos meghatározása segítséget adnak a fogtechnikusnak a munka esztétikai formarendszerének kialakításához, nem elvéve a fogtechnikus egyéni szabadságát a munka megalkotásában.

A Smylist® módszer bevezetését, az új szemlélet szerinti gondolkodást mindenekelőtt a konzultáció megváltoztatásával, kibővítésével ajánlott kezdeni. A fogorvosnak ugyanis a konzultáció során van lehetősége először (s komplexitását tekintve talán utoljára) átfogóan szemléltetni és a páciens elé tárni a megoldandó problémákat, amelyek a teljesség igényével végzett gyógyító, illetve esztétikai jellegű beavatkozásokhoz vezetnek. Minél szélesebb spektrumú a fogorvos tudása, minél komplexebb a látásmód, annál ígéretesebb egy-egy eset. A konzultáció során a napi praxisban egyértelműen elfogadott a különböző fogászati területek problémáinak vizsgálata, azonban sokszor hiányos a gnathológiai vizsgálat, az arc, az arcizmok vagy a személyiség vizsgálata pedig a legtöbbször elmarad, esztétikai terv nem készül.

A konzultáció szerepe az új  látásmód megvalósításában

Az orvos feladata, hogy a pácienssel való első találkozás alkalmával felvázolja a páciens számára az összes megoldandó problémát, amelyet – a fog-íny-csont egységét, a teljes szájat, a rágóapparátust, a mosolyt stb. különböző diagnosztikai eszközökkel megvizsgálva – tapasztal, és a teljesség igényével tájékoztatást adjon a fogászati lehetőségeket illetően. A fogorvos szemlélete, tudása behatárolhatja, vagy éppen kitágíthatja a széles spektrumú kezelési lehetőségeket, ezáltal kínálva páciensének minimális vagy éppen komplex beavatkozásokat. A teljesség igényével elvégzett konzultáció minőségi ugrást jelenthet a fogorvosi munkában. A konzultációban, majd az elkészülő munkában találkozhat leginkább az orvos tudása a páciens elvárásával. A konzultáció során a páciens igényeinek kiszolgálása is tisztje a fogorvosnak, tudása legjavát adva. A páciensek egy-egy konzultáció során elvárják a teljes körű tájékoztatást, az írásos, vizuális dokumentumokat, melyek a kezelés menetére, eredményére vonatkoznak.

Hogyan illeszkedik a Smylist® tervezés a konzultációba:

 1. személyiségtipológia

2.  arcesztétikai vizsgálat Smylist® arcelemzéssel

3.  arcizmok szimmetriai, aktivizációs vizsgálata

4.  a fogászati munka megtervezése Smylist® Professional szoftverrel – mosolyterv készítése

5.  képalkotó rendszerek – diagnosztikai vizsgálat

6.  szájnyálkahártya, környező szövetek vizsgálata

7. parodontológiai vizsgálat

8. prevenciós vizsgálat

9.  konzerváló, rekonstruktív megoldásokra irányuló vizsgálat

10.  fogpótlással (szóló korona, híd, kombinált vagy kivehető) megoldható problémákra irányuló vizsgálat

11.  fogszabályozással megoldható problémák vizsgálata

12.  implantátummal megoldható problémák vizsgálata

13. gnathológiai terápiával megoldható problémák vizsgálata

14. testtartás vizsgálata

A konzultáció során törekedni kell arra, hogy a teljes beavatkozás folyamatát érthetően összefoglalva, átláthatóan és vizualizált formában adjuk át a páciensnek. A megértést támogató szoftverek alkalmasak a problémák demonstrálására, a Smylist® Professional szoftverrel ezenfelül vizualizálható az elkészülő munka hatása az arcon. A kész terv mind a fogorvos, mind a fogtechnikus, mind pedig a páciens számára bőséges információval szolgál.

Összefoglalás

Egy-egy újszerű technika, látásmód megismerése, elfogadása időigényes feladat. Nagy elszántságot, a technikába vetett bizalmat, továbbá számtalan sikeres, demonstratív esetet igényel. Az új látásmód bevezetésekor a fogorvos mindenképpen mérlegel, mit nyer személy szerint ő, és mit nyernek a páciensei. Mennyire időszerű a bevezetése, az elsők között vagy a többi rendelővel egy időben kezdi el alkalmazni a technikát? Felmerül a kérdés, hogy az ugrás kis léptékű vagy nagy volumenű legyen-e. A Smylist® módszer alkalmazása a mindennapi praxist felfrissíti, a fogorvosi team gondolkodását átalakítja, a munkára fordított időt csökkenti, a páciensek elégedettségét növeli. A Smylist® tervezés menetét elsajátítva és alkalmazva a fogászati praxis, a látásmód gyökeresen megváltozik, mindennapi élményt nyújtva mind a fogorvos, mind a páciens számára (17. ábra). A 17-es ábrákon a páciensekről készült kezelés előtti, szoftverrel megtervezett és megvalósult esetek, stúdiófotók láthatók. A komplex terápia fontos részét képezi a komplex fogászati beavatkozás mellett az arcizomtorna is, mely a páciensek mimikai izmainak működését harmonizálja, a renyhe izmokat aktivizálja, ezzel élettel tölti meg az arcot. Egyegy komplex kezelés teljesen megváltoztathatja a páciens mosolyát, arcának karakterét, az arcizmok elhelyezkedését, sőt önbizalmát is. Sokszor hihetetlen átalakulásoknak lehetünk tanúi és alkotói. A kezelések után a páciensek stúdiófotózást kapnak emlékül. A fotózáson sminkes és fodrász is segíti a páciensek szépülését. A képek fotómappában kerülnek átadásra grafikai módosítás nélkül (17.a-j.) A Smylist® módszert, a mosolytervezés új technikáját, valamint a Smylist® Professional szoftver alkalmazását tanfolyamainkon sajátíthatják el.

Dr. Csillag Mária

Ilyen mosolyt szeretne?
Hívjon fel egy kattintással:

+36 30 394 4010